Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (podprogram ruský jazyk a literatúra)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Štruktúra a obsah študijného programu zodpovedá profilu absolventa s rešpektovaním jeho uplatnenia v praxi. V rámci magisterského štúdia ruského jazyka ako cudzieho študent počas dvojročného štúdia nadobudne ďalšie odborné vedomosti a zručnosti.
Prvý rok štúdia je orientovaný na oboznámenie študentov s lexikálnou a štylistickou rovinou ruského jazyka. Ide taktiež o nácvik jazykovej a rečovej kompetencie v oblasti obchodu a podnikania, úradnej/obchodnej písomnej a ústnej komunikácie. Študent získa aj základné tlmočnícke kompetencie a poznatky z oblasti technickej ruštiny. Osobitná pozornosť v prvom roku štúdia je venovaná problematike metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho na slovenských školách.
V druhom roku štúdia si študent ďalej prehlbuje a rozvíja poznatky z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy, čo tvorí ťažisko jeho profilácie. Študent je taktiež oboznámený s aktuálnym dianím v súčasnej Ruskej federácii a pozornosť sa sústreďuje aj na získanie základných poznatkov, jazykových a rečových zručností z oblasti cestovného ruchu. V prvom i druhom roku štúdia si študent ďalej rozvíja a prehlbuje svoje jazykové, rečové a komunikačné kompetencie.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk didaktiky a teórií a modelov vyučovania zameraných na kognitívnu socializáciu a vzdelávanie človeka, psychologické aspekty učenia, vychovávania a vyučovania a kvantitatívne, kvalitatívne stratégie a metódy výskumu a vývoja v pedagogike.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania, na školskú politiku, manažment, legislatívu, pedeutológiu a pedagogickú komunikáciu. Študenti si prehlbujú poznatky o edukačnom prostredí školy a prehlbujú si zručnosti projektovania a realizácie vyučovacieho procesu v predmetoch svojej špecializácie na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania s ohľadom na variabilitu výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností. Nadobudnuté teoretické poznatky implementujú v praxi v rámci odborovým didaktikom a cvičným učiteľom reflektovanej pedagogickej praxe na základných a stredných školách.
Absolvent magisterského stupňa štúdia dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré v priebehu štúdia získal. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učitelia, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor), je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Predpokladá sa ďalšie zdokonaľovanie absolventa prostredníctvom samoštúdia, k čomu je počas štúdia vedený. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Uplatnenie absolventov

Teoretické poznatky
Absolventi majú teoretické vedomosti z lexikálnej a štylistickej roviny ruského jazyka.
Absolventi taktiež ovládajú
 • základnú terminológiu uvedených jazykových rovín;
 • poznajú aktuálne fakty zo súčasnej Ruskej federácie v oblasti politiky, ekonomiky a kultúry;
 • poznajú predstaviteľov, ich tvorbu a jednotlivé smery v rámci ruskej literatúry;
 • ovládajú základnú terminológiu a problematiku vybraných technických odvetví národného hospodárstva;
 • majú hlboké vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho;
Praktické zručnosti
 • nadobudnuté jazykové a rečové zručnosti sú spôsobilí prakticky aplikovať v rámci ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku;
 • sú spôsobilí aktívne používať ruský jazyk v sfére obchodu a podnikania;
 • sú schopní prakticky uplatniť získané teoretické poznatky z lexikológie a štylistiky ruského jazyka;
 • vedia adekvátne aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podobe samostatného vedenia vyučovacej hodiny so štandardnou dĺžkou 45 minút;
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • návyky permanentného prehlbovania vedomostí a rozvoja rečových zručností;
 • aktívna účasť v edukačnom procese na hodinách ruského jazyka v rámci výstupovej a súvislej pedagogickej praxe.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook