Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (podprogram ruský jazyk a literatúra)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Štruktúra a obsah študijného programu zodpovedá profilu absolventa s rešpektovaním jeho uplatnenia v praxi. V rámci magisterského štúdia ruského jazyka ako cudzieho študent počas dvojročného štúdia nadobudne ďalšie odborné vedomosti a zručnosti.
Prvý rok štúdia je orientovaný na oboznámenie študentov s lexikálnou a štylistickou rovinou ruského jazyka. Ide taktiež o nácvik jazykovej a rečovej kompetencie v oblasti obchodu a podnikania, úradnej/obchodnej písomnej a ústnej komunikácie. Študent získa aj základné tlmočnícke kompetencie a poznatky z oblasti technickej ruštiny. Osobitná pozornosť v prvom roku štúdia je venovaná problematike metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho na slovenských školách.
V druhom roku štúdia si študent ďalej prehlbuje a rozvíja poznatky z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy, čo tvorí ťažisko jeho profilácie. Študent je taktiež oboznámený s aktuálnym dianím v súčasnej Ruskej federácii a pozornosť sa sústreďuje aj na získanie základných poznatkov, jazykových a rečových zručností z oblasti cestovného ruchu. V prvom i druhom roku štúdia si študent ďalej rozvíja a prehlbuje svoje jazykové, rečové a komunikačné kompetencie.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk didaktiky a teórií a modelov vyučovania zameraných na kognitívnu socializáciu a vzdelávanie človeka, psychologické aspekty učenia, vychovávania a vyučovania a kvantitatívne, kvalitatívne stratégie a metódy výskumu a vývoja v pedagogike.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania, na školskú politiku, manažment, legislatívu, pedeutológiu a pedagogickú komunikáciu. Študenti si prehlbujú poznatky o edukačnom prostredí školy a prehlbujú si zručnosti projektovania a realizácie vyučovacieho procesu v predmetoch svojej špecializácie na nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania s ohľadom na variabilitu výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností. Nadobudnuté teoretické poznatky implementujú v praxi v rámci odborovým didaktikom a cvičným učiteľom reflektovanej pedagogickej praxe na základných a stredných školách.
Absolvent magisterského stupňa štúdia dokáže samostatne riešiť úlohy vyplývajúce z jeho kompetencií (odborných, pedagogicko-psychologických, metodicko-didaktických a osobnostných), ktoré v priebehu štúdia získal. Dokáže uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských a mimoškolských podmienkach, kooperuje s pracovníkmi príbuzných profesií (riaditeľ školy, učitelia, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny kurátor), je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej pracuje. Predpokladá sa ďalšie zdokonaľovanie absolventa prostredníctvom samoštúdia, k čomu je počas štúdia vedený. Je plne kvalifikovaný na vyučovaciu činnosť a ďalšie edukačné činnosti.

Uplatnenie absolventov

Teoretické poznatky
Absolventi majú teoretické vedomosti z lexikálnej a štylistickej roviny ruského jazyka.
Absolventi taktiež ovládajú
 • základnú terminológiu uvedených jazykových rovín;
 • poznajú aktuálne fakty zo súčasnej Ruskej federácie v oblasti politiky, ekonomiky a kultúry;
 • poznajú predstaviteľov, ich tvorbu a jednotlivé smery v rámci ruskej literatúry;
 • ovládajú základnú terminológiu a problematiku vybraných technických odvetví národného hospodárstva;
 • majú hlboké vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho;
Praktické zručnosti
 • nadobudnuté jazykové a rečové zručnosti sú spôsobilí prakticky aplikovať v rámci ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku;
 • sú spôsobilí aktívne používať ruský jazyk v sfére obchodu a podnikania;
 • sú schopní prakticky uplatniť získané teoretické poznatky z lexikológie a štylistiky ruského jazyka;
 • vedia adekvátne aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti z metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podobe samostatného vedenia vyučovacej hodiny so štandardnou dĺžkou 45 minút;
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • návyky permanentného prehlbovania vedomostí a rozvoja rečových zručností;
 • aktívna účasť v edukačnom procese na hodinách ruského jazyka v rámci výstupovej a súvislej pedagogickej praxe.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook