Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD. (podprogram náboženská výchova)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie
Pracovisko Katedra náboženských štúdií
Informácie info

Charakteristika študijného programu

Štruktúra magisterského študijného programu je predovšetkým zameraná na uplatnenie absolventa v praxi. V rámci pedagogickej časti štúdia získava poznatky z oblasti teórií a modelov vyučovania. Osvojuje si základy pedagogickej komunikácie, pedeutológie, sprístupňuje sa mu školská legislatíva, politika a manažment. V rámci predmetovej špecializácie na náboženskú výchovu sa študent učí rozumieť aktuálnym otázkam v dogmatickej a špeciálnej morálnej teológii, interpretovať diela vybraných autorov a aplikovať svoje poznanie do procesu náboženskej výchovy. Dôraz sa kladie aj na prehĺbenie osobnostno-spirituálnej zložky realizácie učiteľského povolania.
V predmetovej didaktike sa študent učí tvoriť prípravy vyučovacích hodín v súlade s didaktickými zásadami a s novým kurikulom školského vyučovania predmetu katolícke náboženstvo. Využíva osvedčené i inovatívne metódy, pričom reflektuje ich variabilitu na základe individuálnych odlišností žiakov a skupinových odlišností tried. Nadobudnuté teoretické poznatky implementuje v aktívnej pedagogickej praxi na základných a stredných školách. Svoje skúsenosti s vyučovaním konzultuje a analyzuje s odborovým didaktikom a cvičným učiteľom.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý byť učiteľom (katolíckej) náboženskej výchovy. Magisterský diplom ho oprávňuje vyučovať náboženskú výchovu na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Uplatní sa aj ako pracovník v pastoračných a katechetických centrách alebo v cirkevných inštitúciách zaoberajúcich sa výchovou.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook