Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. (podprogram učiteľstvo estetickej výchovy)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium
doktorandský študijný program estetika
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe

Charakteristika študijného programu

Kľúčovým je v rámci študijného programu blok interpretačných disciplín zameraných na zvolené druhy a žánre umenia. Základnú zostavu troch umení z bakalárskeho štúdia dopĺňajú film a divadlo a vzhľadom na interdisciplinárnu povahu estetiky metodologicky zásadné predmety venované intertextualite. Interpretačné disciplíny dopĺňa dejinný blok zodpovedajúcich umeleckých druhov – divadla a filmu. Ďalšie okruhy štúdia sa sústreďujú na aktuálne estetické tendencie, a to v dvoch polohách – v popkultúrnej, vybudovanej na autorskej koncepcii pracoviska s presahmi k existujúcim svetovým teóriám, a v antropologickej, ktorá v sebe spája najnovšie trendy estetického výskumu s tradičnými, archetypálne bazálnymi témami estetiky s presahmi k širším kulturologickým kontextom. Zásadný význam pre budúceho učiteľa má blok štúdia venovaný praktickej estetike, teda metodike vyučovania rôznych esteticko-výchovných predmetov. V rámci voliteľných predmetov dopĺňajú ponuku štúdia predmety mimoumeleckého estetična a teórií interpretácie umeleckého diela, ako aj predmety prepájajúce štúdium s praktickou sférou manažovania projektov.
Študent rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa štúdia estetickej výchovy dokáže analyzovať súčasné moderné a postmoderné umenie, rozumieť významu populárnej kultúry (vrátane zodpovedajúcich mediálnych formátov) a adekvátnym spôsobom prezentovať výsledky vlastného prístupu k vybranej problematike. Je schopný rozvíjať estetickú reflexiu aktuálnych kultúrnych a umeleckých problémov a primerane riešiť teoretické problémy z oblasti estetického myslenia. Absolvent magisterského štúdia estetickej výchovy je odborne pripravený na profesiu samostatného učiteľa základných či stredných škôl tých typov predmetov, ktoré sa zaoberajú výkladom umeleckých, estetických a kultúrnych javov, teda estetickej výchovy, mediálnej výchovy, kultúry a umenia a pod. Zároveň je schopný pôsobiť v rozličných oblastiach umenovednej a umeleckej sféry či kultúrneho života. Môže sa uplatniť v mimoškolských zariadeniach, v rôznych vzdelávacích inštitúciách, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v médiách ako organizátor kultúrneho života, dramaturg, moderátor, mediálny poradca, v redakciách a vydavateľstvách, ale aj na vysokých školách ako samostatný vedecko-pedagogický pracovník.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook