Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. (spolugarant podprogramu anglický jazyk a literatúra)
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Študijný program Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii je atraktívnym programom, ktorý komplexne pripravuje budúcich pedagógov. V štúdiu sa kladie dôraz na rozvoj jazykových zručností (pragmatické aspekty jazyka, sémantické aspekty jazyka, sociolingvistické aspekty jazyka), nadobudnutie literárno-vedných poznatkov (literatúra etnických menšín, postkoloniálna literatúra, svetová literatúra) ako aj metodických zručností (kreatívna práca s učebnicou AJ, techniky testovania, inovatívne prístupy k vyučovaniu AJ). Program tiež zdôrazňuje nevyhnutnosť prepojenia akademickej prípravy s praxou.

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, pričom nadväzujú na predmety prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal lingvistické, didaktické a literárne disciplíny svojej predmetovej špecializácie a dokázal ich aplikovať pri realizácii a hodnotení vyučovacieho procesu. Cieľom obsahového zamerania je schopnosť aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné i praktické zručnosti v pedagogickej praxi. Dané tri oblasti štúdia predmetu sa rovnakou mierou podieľajú na rozvoji vedomostí a spôsobilostí potrebných pre absolventa študijného programu. Na základe profilových predmetov Teória vyučovania jazykových prostriedkov, Teória vyučovania rečových zručností, Súčasný anglický jazyk, Anglofónna literatúra a Poviedková tvorba anglofónnych krajín absolvent nadobudne poznatky o nosných témach nevyhnutných pre vykonávanie svojej učiteľskej profesie. Predmety sú orientované na rozvoj samostatného analyticko-kritického a syntetického myslenia a tvorivosti. Študent si rozširuje aj vedomosti z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu, ktoré nadväzujú na predmety prvého stupňa štúdia študijného programu. Prehlbuje svoje učiteľské kompetencie absolvovaním niekoľkých cyklov pedagogických praxí v školskom prostredí.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii je spôsobilý byť učiteľom anglického jazyka a literatúry na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda obsahy jednotlivých disciplín svojho študijného predmetu a dokáže ho projektovať pre didaktické zámery a účely. Počas štúdia nadobudne schopnosti viesť svojich budúcich žiakov k osvojeniu si požadovaného učiva, prístupnou formou ich motivuje, dokáže plánovať a viesť vyučovaciu hodinu na primeranej odbornej a metodickej úrovni, vyjadruje sa terminologicky jasne a zrozumiteľne. Nadobudne schopnosť rozpoznať jednotlivé stratégie učenia, učebné štýly, danosti a problémy žiakov a dokáže v súlade s nimi plánovať učebný proces. Osvojí si schopnosť objektívne hodnotiť kvalitu a efektívnosť práce žiakov ako aj reflektovať svoju pedagogickú činnosť. Je vedený k spolupráci s ostatnými pedagógmi, s vedením školy a inštitúciami zainteresovanými na výchovno-vzdelávacom procese. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) si dokáže vytvoriť vhodné doplnkové učebné materiály a pomôcky. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vie sa orientovať v súčasných trendoch aplikovanej lingvistiky.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook