Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy

doktorandský študijný program slavistika – slovanské jazyky
rigorózne konanie

Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program je koncipovaný tak, aby absolvent druhého stupňa mal adekvátnu filologickú aj odbornú prípravu. Predmety študijného plánu sú zamerané na rozvíjanie znalostí z oblasti (a) lingvistiky, (b) kultúry, (c) rečových kompetencií, (d) prekladateľských a tlmočníckych kompetencií.
V prvom roku štúdia študenti získavajú teoretické znalosti a praktické zručnosti z ruskej funkčnej lexikológie a štylistiky. Nadobúdajú poznatky zo stratifikácie ruštiny a osvojujú si normy spisovného jazyka vo vybraných komunikačných sférach. Učia sa samostatne identifikovať a interpretovať teoretické problémy. Hlbšie spoznávajú jazykový, kultúrny a spoločenský areál Ruska a východnej Európy. Rozvíjanie rečových kompetencií okrem ponuky konverzačných cvičení sa sústreďuje na odbornú komunikáciu, ktorú zastrešujú predmety: Obchodná ruština, Obchodná korešpondencia a Diplomatický protokol.
V druhom roku štúdia študenti ďalej rozvíjajú rečové kompetencie z ruského jazyka na úrovni stupňa C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Priebežne sa aktivizuje kultúra rečového prejavu a znalosti z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Okrem odborného prekladu sa študenti oboznamujú s problematikou umeleckého prekladu. Aktívne si osvojujú odborné komunikačné prostriedky a stratégie. Koncepčne rozvíjajú formy hovorenej aj písanej podoby ruského jazyka v tých komunikačných sférach, ktoré korešpondujú s možnosťami uplatnenia v praxi: Ruština v cestovnom ruchu, Technická ruština. Sústredená pozornosť sa venuje príprave diplomovej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa nadobudol teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedeckých poznatkov v odbore Slovanské jazyky a literatúry, vie ich tvorivo uplatňovať pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Získal:
(a) teoretické poznatky z oblasti jazykovedy a vybraných sociálnych a behaviorálnych vied, odborné a metodologické základy výskumnej práce a tvorivej aplikácie získaných znalostí v praxi;
(b) praktické zručnosti zahrňujúce aktívne ovládanie ruského jazyka slovom a písmom na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky; ovládanie postupov, zručností, návykov a stratégií odborného a umeleckého prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia; využívania informačných a komunikačných technológií;
(c) doplňujúce poznatky a zručnosti spočívajúce na schopnosti efektívne pracovať ako odborník na ruský jazykový a kultúrny areál, pripravenosti na odborný rast, skvalitňovanie a rozvíjanie jazykového prejavu a jazykovej kultúry. Absolvent magisterského stupňa je spôsobilý uplatniť sa v hospodárskej a podnikateľskej sfére; v štátnej sfére, diplomacii a medzinárodných inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v treťom sektore a mimovládnych organizáciách.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook