Muzeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. EGON Wiedermann, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne konanie v odbore muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať muzeológiu?

Charakteristika študijného programu

V magisterskom študijnom programe „Muzeológia“ sú jednotlivé kurzy orientované na získanie komplexných poznatkov z oblasti teórie a metodiky prístupu k hnuteľným i nehnuteľným dokladom minulosti. Spôsobom prednášok a seminárov, zameraných na príbuzné vedné odbory (hlavne architektúra), ochranu pamiatok v národnom a medzinárodnom rámci (hlavne monumentológia), múzejnú komunikáciu, ale aj zo sféry ochrany historických krajinných štruktúr, sprostredkováva študijný program nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. Týkajú sa predovšetkým metód zvládnutia vedecko-výskumnej, manažérskej, či riadiacej práce v oblasti muzeológie a ochrany kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia muzeológie nadobudne teoretické aj praktické interdisciplinárne poznatky z oblasti muzeológie, historickej geografie, archeológie a monumentológie. Povedľa muzeologických disciplín, zameraných na legislatívu, prezentáciu a komunikáciu, ale i ďalších ako je sociálna história, kultúrna antropológia a múzejný manažment sa magisterské štúdium významne rozširuje vedomosti aj vo sfére krajinno-kultúrnej koevolúcie s orientáciou na nehnuteľné krajinno-historické pamiatky. Absolvent 2. stupňa štúdia je, ako kustód nehnuteľného kultúrneho dedičstva, odborne pripravený aj na praktický múzejný monitoring, múzejno-pamiatkovú starostlivosť, ochranu a prezentáciu prehistorických a historických krajinných prvkov v kultúrnej krajine. Absolvent magisterského štúdia disponuje vedomosťami, ktoré mu umožnia uplatniť sa v múzeách rôzneho zamerania, vo sfére štátnej správy (ochrana štátom chránených pamiatok, ochrana životného prostredia). Študijný program, reflektujúci vo veľkej miere aj potreby ochrany prírody a krajinno-kultúrnych štruktúr (rondely, hradiská, hrádky, hrady, oppidá, zaniknuté stredoveké dediny a stredoveká architektúra, lesné sídla, tajchy, pingy, šachty, štôlne, haldy, komunikácie, prospektorské a výrobné okrsky, historické vojenské objekty a pod.) pripraví absolventa na uplatnenie nielen v historických, kultúrnych a muzeologických pracoviskách, ale aj vo sfére ochrany prírody na riadiacich postoch.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook