Kulturológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program kulturológia
rigorózne konanie
Pracovisko Katedra kulturológie

Charakteristika študijného programu

Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti semiotiky kultúry, kulturologických koncepcií (domácich), dejín slovenskej umeleckej kultúry, kultúry a globalizácie, postmodernej kultúry, mediálnej kultúry ako aj kultúrnej a sociálnej antropológie. Absolventi odboru Kulturológia na 2. stupni sú komplexne teoreticky vyzbrojení a zorientovaní v študijnom odbore tak, že môžu kvalifikovane pôsobiť: ako samostatní tvoriví pracovníci vo vedeckom výskume (v základnom i aplikovanom), ako riešitelia domácich a medzinárodných projektov v oblasti kultúry ako celku a jej podsystémov, v analytickej, koncepčnej a expertíznej práci v oblasti kultúry, ako vysokoškolskí pedagógovia vo vlastnom, resp. v príbuzných odboroch, na vyšších stupňoch riadenia a organizácie kultúrneho života vo všetkých typoch kultúrnych, kultúrno-spoločenských, kultúrno-vzdelávacích, umeleckých organizácií a osvetových zariadení, ako kultúrno-výchovní a osvetoví pracovníci, manažéri, organizátori animátori a realizátori kultúrnych aktivít v štátnych i neštátnych organizáciách v spolkoch, občianskych a cirkevných združeniach, v médiách, redakciách a nakladateľstvách, v nadáciách a iných inštitúciách, ktoré sa podieľajú na kultúrnom živote spoločnosti, vo vládnych i mimovládnych kultúrnych inštitúciách na Slovensku i v zahraničí, v medzinárodných najmä európskych inštitúciách.

Čo učíme v študijnom programe

V prvom ročníku Mgr. štúdia získava študent teoretický fundament z kulturológie 20. a 21. storočia (kulturologických koncepcií, trendov kulturológie 20. a 21. storočia, kultúry a globalizácie, postmoderny, semiotiky a kultúry ako aj kultúrnej a sociálnej antropológie). Získané penzum teoretických vedomostí umožňuje absolventovi magisterskej kulturológie predovšetkým rozvíjanie schopností vedeckého uvažovania, teoretickej reflexie náročných procesov a transformácií v kultúre. Študent cielene preniká do možností výskumu a participuje na vlastných vedeckých projektoch (seminárnych a ročníkových prácach), cizeluje si predpoklady pre fundovanú teoretickú reflexiu riešených problémov z interdisciplinárnych hľadísk, učí sa interpretovať problémy a následne ich teoreticky uchopovať i identifikovať.
Nosné témy jadra v predkladanom študijnom pláne sú viazané na predmety: Kulturologické koncepcie 20. a 21. storočia (Kultúra a globalizácia, Masová kultúra, Mediálna kultúra I., II.), Kulturologické koncepty na Slovensku v 20. a 21. storočí, Aktuálne problémy kultúry na Slovensku (Dejiny slovenskej výtvarnej kultúry, Dejiny slovenskej divadelnej kultúry, Dejiny slovenskej hudobnej kultúry, Dejiny slovenskej literatúry, Dejiny slovenskej filmovej kultúry), Aktuálne trendy umeleckej kultúry (Postmoderna v spoločenskom živote a v umení), Sociológia spôsobu života (Everyday Culture), Kultúrna a sociálna antropológia, Kultúrna politika, Profesijná etika.

Uplatnenie absolventov

Absolvent kulturológie 2. stupňa môže pracovať na vyšších stupňoch riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach (nezávislých kultúrnych centrách, kultúrnych uzloch a osvetových pracoviskách), ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života (galériách, múzeách, mestských a regionálnych oddeleniach kultúry a referent/ka kultúry, v osvetovej oblasti a pod. Absolvent kulturológie 2. stupňa nachádza svoje uplatnenie konkrétne ako manažér/ka kultúrnych inštitúcií a projektov, organizátor/ka kultúrnych a umeleckých podujatí, kultúrny/a animátor/ka, pracovník lokálnych a verejnoprávnych, príp. komerčných médií, kvalifikovaný/á odborník v oblasti umeleckej kultúry, kultúrnych a sociálnych procesov, pracovník/čka v kultúrnych a osvetových zariadení napr. v oblasti dramaturgie nezávislých kultúrnych centier a pod. Zároveň ja absolvent magisterskej kultúry disponovaní aj v teoretickej sfére samostatného vedeckého bádania, riešenia najkomplexnejších teoretických aspektov kultúrneho života a širšej kulturologickej reflexie viacerých javov súdobej transformujúcej sa spoločnosti. Nachádza uplatnenie aj ako vysokoškolský pedagóg, odborný publicista, teoreticky profilujúci sa na kontinuálne vyššom (doktorandskom) stupni štúdia.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook