Štúdium

Filozofia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandské štúdium Dejiny filozofie (PhD.)
rigorózne konanie Filozofia (PhDr.)
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Štruktúra magisterského programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho sa na magisterskom stupni štúdia prehlbujú študentove teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti spojené s identifikovaním, analýzou a riešením filozofických problémov, ak aj doplňujúce vedomosti.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na prehĺbenie vedomostí študentov z vybraných filozofických smerov a konceptov najmä 20. storočia a prostredníctvom voliteľných predmetov majú študenti možnosť rozvíjať svoj vlastný špecifický záujem o jednotlivých predstaviteľov významných filozofických prúdov. Dôležitou zložkou rozvoja schopností a zručností študentov sú textové semináre, textová analýza a interpretácia kľúčových filozofických textov, ako aj rozvoj schopnosti formulovať a analyzovať filozofické problémy, komunikovať a vysvetľovať ich širšiemu okruhu poslucháčov. Významným prvkom danej etapy štúdia je voľba témy diplomovej práce a jej postupné rozpracovávanie. Okrem vypracovávania diplomovej práce, sa študent v danej etape štúdia orientuje aj na prehĺbenie svojich nadobudnutých vedomostí a na chápanie súvislostí medzi rôznymi filozofickými disciplínami a filozofickými problémami. Prehlbuje tiež svoje schopnosti v ústnej a písomnej formulácii. Prostredníctvom doplňujúcich vedomostí prehlbuje svoje poznanie miesta a úlohy filozofie v spoločnosti a v súčasnom svete.

Uplatnenie absolventov

  • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
  • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
  • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
  • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
  • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
  • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
  • politické inštitúcie,
  • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
  • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook