Estetika

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program estetika
rigorózne štúdium
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe

Charakteristika študijného programu

Kľúčovým je v rámci študijného programu blok interpretačných disciplín zameraných na zvolené druhy a žánre umenia. Základnú zostavu troch umení z bakalárskeho štúdia dopĺňajú film a divadlo a vzhľadom na interdisciplinárnu povahu estetiky metodologicky zásadné predmety venované intertextualite. Interpretačné disciplíny dopĺňa dejinný blok zodpovedajúcich umeleckých druhov – divadla a filmu. Ďalšie okruhy sa sústreďujú na aktuálne estetické tendencie, a to v dvoch polohách – v popkultúrnej, vybudovanej na autorskej koncepcii pracoviska s presahmi k existujúcim svetovým teóriám, a v antropologickej, ktorá v sebe spája najnovšie trendy estetického výskumu s tradičnými, archetypálne bazálnymi témami estetiky s presahmi k širším kulturologickým kontextom. V rámci povinne voliteľných predmetov dopĺňajú uvedené jadro študijného programu tri skupiny predmetov – predmety venované mimoumeleckému estetičnu a teórii interpretácie umeleckého diela, ale tiež predmety prepájajúce štúdium s praktickou sférou, a to nielen tematicky, na úrovni koncepcie, ale aj kontaktom so živou realitou prebiehajúcich projektov domovského výskumného pracoviska či konfrontáciou študentských projektov s praxou kultúrnych inštitúcií a pod.

Uplatnenie absolventov

Absolvent dokáže analyzovať súčasné moderné a postmoderné umenie, rozumieť významu populárnej kultúry (vrátane zodpovedajúcich mediálnych formátov) a adekvátnym spôsobom prezentovať výsledky vlastného prístupu k vybranej problematike. Je schopný rozvíjať estetickú reflexiu aktuálnych kultúrnych a umeleckých problémov a primerane riešiť teoretické problémy z oblasti estetického myslenia. Absolvent magisterského štúdia estetiky je odborne pripravený na pôsobenie v rozličných oblastiach umenovednej a umeleckej sféry či kultúrneho života. Môže sa uplatniť na vysokých školách ako samostatný vedecko-pedagogický pracovník, v odborných ústavoch a vedeckých pracoviskách, v mimoškolských zariadeniach, v rôznych vzdelávacích inštitúciách, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v médiách ako kritik/recenzent kultúrneho života, dramaturg, moderátor, príp. mediálny poradca v oblasti kultúry a umenia, v redakciách a vydavateľstvách. Absolvent je spôsobilý pokračovať vo vzdelávaní na 3. stupni vysokoškolského štúdia a riadiť sa pritom primeranými praktikami v súlade s vedeckou etikou.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook