Editorstvo a vydavateľská prax

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium (PhDr.)
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Produkcia kníh nie je len integrálnou zložkou spoločenského systému modernej spoločnosti, ale aj obrazom kvality jej kultúry života. Potreba odbornej prípravy pracovníkov v ostatnom období akosi vypadla zo zorného uhla vysokoškolského vzdelávania. Dôvodom tejto skutočnosti bolo naivné spoliehanie sa na ponuku „operácií“, ktoré producentom a vydavateľom kníh a tlačovín vôbec ponúkali informačné technológie. Dnes, po mnohých negatívnych skúsenostiach, sa opäť ukazuje, že potreba a s tým súvisiaca príprava kvalifikovaných odborníkov (editorov, korektorov a vydavateľov), je nevyhnutná. Vytvorenie študijného programu, ktorý bude jedinečný svojím obsahom, bude zohľadňovať špecifiká oblasti pôsobenia absolventov a bude akceptovať v plnom rozsahu požiadavky trhu práce, nie je jednoduché. Už samotné zaradenie študijného programu prinieslo vážne problémy. Hlbšia interpretácia problematiky jednoznačne vylúčila jeho fungovanie v oblasti študijných odborov knižnično-informačného charakteru, v oblasti informačných technológií či v oblasti archívnictva. Najpríbuznejší študijný odbor, ako sa neskoršie ukázalo, je študijný odbor 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra, ktorý nielen vo svojom korpuse odporúča koncipovanie študijného programu tak, aby jeho absolvent bol pripravený vykonávať povolania, ktoré vyžadujú profesionálne zvládnutie a zaobchádzanie so slovenským jazykom či flexibilne adaptovať jeho odborné znalosti v podmienkach široko chápanej praxe, ale aj základ jeho nosného jadra tvorí textológia – jazykovedná a literárnovedná disciplína študujúca komplexne text diela (jeho vznik, históriu a autorstvo) a vydanie diela tlačou (editorstvo, t.j. úprava a príprava textov na vydanie, vydavateľská prax). Katedra slovenského jazyka literatúry FF UKF disponuje kvalitnou personálnou základňou, odborníkmi, ktorí viac ako 40 rokov, okrem svojej vedeckej a pedagogickej práce, pôsobili vo vydavateľskej sfére profesných vydavateľských inštitúcií, pripravili do tlače, t. j. editorovali, technicky spracovávali texty knižných publikácií.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu editorstvo a vydavateľská prax ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania a predpokladá sa jeho uplatnenie v oblasti široko chápanej knižnej kultúry: Absolventi bakalárskeho stupňa sú spôsobilí uplatniť sa v praxi:
a) editori, textológovia a korektori, kvalifikovaní pracovníci pripravujúci vydanie knižných publikácií,
b) v kultúrnych a reklamných agentúrach, c) v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách,
d) v treťom sektore a mimovládnych organizáciách,
e) v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín v tom najširšom slova zmysle.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook