Archeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Jozef Bujna, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program archeológia
rigorózne štúdium
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia si poslucháč prehlbuje vedomosti o pravekom, včasnodejinnom a stredovekom vývoji v širšom európskom kontexte. Zároveň si osvojí základy v rovine interdisciplinárnej spolupráce: geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, etnológia, numizmatika atď. Prehĺbi si zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu. Samostatne tvorí, používa analytické postupy. Svoje vedomosti a zručnosti naplno uplatňuje pri práci na archeologickom výskume, ako aj pri tvorbe svojej diplomovej práce.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako archeológovia v múzeách, vedeckých inštitúciách archeologického zamerania, pamiatkových úradoch, súkromných archeologických firmách. Zároveň majú možnosť uchádzať sa o doktorandské štúdium, predovšetkým v študijnom odbore archeológia.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook