Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy

doktorandský študijný program slavistika – slovanské jazyky
rigorózne konanie

Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Predmety študijného plánu korešpondujú s opisom študijného odboru Filológia. Sú zamerané na rozvíjanie znalostí z oblasti lingvistiky vo vybraných funkčných a interdisciplinárnych súvislostiach a presahoch; na rozvíjanie prekladateľských a tlmočníckych kompetencií; na rozvíjanie kulturologických znalostí a kompetencií; na rozvíjanie znalostí a kompetencií v oblasti obchodu a cestovného ruchu; na rozvíjanie znalostí o vybraných jazykových, geopolitických a etnokultúrnych areáloch; na rozvíjanie komunikačno-pragmatických kompetencií a zručností spojených s ústnou a písomnou komunikáciou v ruskom a ukrajinskom jazyku a na možnosti profesionálnej sebarealizácie a osobnostného rastu. Súčasťou štúdia je aj odborná prax.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka študijného programu má teoretické a praktické znalosti ruského jazyka, kultúry a obchodnej komunikácie. Je pripravený/á ako špecialista/špecialistka pre ruský jazykový, podnikateľský a kultúrny areál. Ovláda postupy, zručnosti a návyky odborného prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia z ruského a do ruského jazyka. Absolvent/ka magisterského stupňa štúdia sa môže uplatniť v univerzitných a vedeckých inštitúciách, v oblasti cestovného ruchu, gastronómie a hotelierstva, v hospodárskej sfére, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v štátnej správe, samospráve, v oblasti administratívy.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo