Editorstvo a vydavateľská prax

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy rigorózne štúdium (PhDr.)
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

V rámci štúdia sa prehlbujú teoretické vedomosti o dejinách spisovnej slovenčiny v chronologickom zábere až po súčasný spisovný jazyk, v praktickej rovine sa rozvíjajú komunikačné schopnosti a stratégie ako tvoriť a prezentovať rôzne typy komunikátov (manažérska rétorika). V literárnej zložke sa dôraz presúva na aplikovanie vedomostí z dejín slovenskej a svetovej literatúry, na nadobudnutie spôsobilostí interpretovať, hodnotiť a následne textologicky a editorsky spracovať literárne dielo. Študijný program dopĺňajú predmety z teoretickej a praktickej oblasti edičnej a vydavateľskej praxe (dejiny editorstva a textológie, cenzúra a sociálna regulácia literatúry, problematika redigovania odborného, umeleckého, prekladového textu, typografické praktikum, korektúra a apretúra textu), prehlbujú sa poznatky z oblasti marketingu (reklama a PR).

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka magisterského štúdia sa uplatní v oblasti široko chápanej knižnej kultúry, v redakciách vydavateľstiev (vedecký redaktor, výkonný redaktor, odborný redaktor, zodpovedný redaktor, jazykový redaktor, redaktor textových správ a pod.), v kultúrnych a reklamných agentúrach (manažéri v knižnej a mediálnej oblasti), v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín v najširšom zmysle slova.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo