Etnológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Etnológia
rigorózne konanie
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Študijný program Etnológia (2. stupeň) prehlbuje znalosti študentov v oblasti najnovších teoretických a metodologických trendov vedného odboru ako aj v príbuzných vedných disciplínach. Podporuje študentov v riešení náročnejších výskumných projektov týkajúcich sa rôznych oblastí kultúrno-spoločenskej reality. Rozhľad absolventov sa rozširuje o vybrané fenomény a problémy súčasnej európskej etnológie a mimoeurópskych spoločenstiev. Špecifikom je akcent na poznávanie metód vizuálnej antropológie. V oblasti etnomuzikológie a etnochoreológie je pozornosť venovaná európskym aj mimoeurópskym kontextom vývoja hudobno-tanečných prejavov. Študijný program kladie veľký dôraz na získavanie takých zručností a vedomostí, ktoré študentom umožnia plnohodnotné využitie širokej škály dokumentačných techník aj riadenie alebo participáciu na riešení komplexnejších výskumných projektov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi odboru Etnológia (2. stupeň) sú spôsobilí vykonávať prácu v základnom aj aplikovanom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska, v sociálnej práci najmä s marginalizovanými skupinami. Absolvent je schopný na dostatočnej úrovni komunikovať aj vysvetľovať svoje znalosti a závery výskumnej práce nezainteresovanému publiku aj prezentovať ich na vedeckom fóre.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo