Anglický jazyk v odbornej komunikácii

Magisterský študijný program

tr>Študijný plánŠtudijný plán
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program anglistika
študijný program rigorózne konanie
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Informácie Magisterský študijný program Anglický jazyk v odbornej komunikácii je atraktívnym programom, ktorý zohľadňuje aktuálne požiadavky prepojenia kvalitnej jazykovej prípravy s praktickými zručnosťami. Študenti programu sa venujú problematike odbornej terminológie, interpersonálnej komunikácie a nadobúdajú adekvátne manažérske schopnosti a vedomosti o princípoch podnikania.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Neučiteľský jednoodborový študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii ponúka možnosť spoznať anglický jazyk z pohľadu lingvistického, kultúrneho, literárneho, počítačového a prekladateľského.
Absolvent/ka má odborné a metodologické vedomosti z oblasti komunikácie v anglickom jazyku, ktoré sú uplatniteľné v praxi. Dokáže samostatne formulovať výskumný problém previazaný na používanie anglického jazyka, je schopný identifikovať relevantné informácie, analyzovať a kriticky interpretovať anglické texty v rôznych oblastiach odbornej praxe. Absolvent/ka má pokročilú jazykovú, interpersonálnu a interkultúrnu kompetenciu a dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Má tiež výborné prezentačné zručnosti. Dokáže pracovať s terminologickými zdrojmi, korpusmi, databázami a počítačovým programami podporujúcimi preklad.

Uplatnenie absolventov

Študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s angličtinou na odbornej rovine. V rámci reflektovania aktuálnych potrieb praxe a požiadaviek potencionálnych zamestnávateľov štúdium zahŕňa odbornú komunikáciu, obchodnú a právnickú angličtinu, sociálno-psychologické a kultúrne aspekty jazyka, prekladateľské a počítačové zručnosti.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo