Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Získaný titul: magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský ŠP lingvodidaktika, doktorandský ŠP teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Pracovisko Katedra romanistiky a germanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Absolvent/ka magisterského študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) disponuje komunikatívnou kompetenciou v nemeckom jazyku na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a teoretickými poznatkami o zásadných aspektoch fungovania jazykového systému súčasnej nemčiny a o diachrónnom vývoji nemčiny. Zároveň sa dobre orientuje v zásadných metodologických otázkach lingvistického výskumu. Má dobré poznatky o jednotlivých epochách dejín nemeckej literatúry. Komplexné teoretické poznatky zo všeobecnej didaktiky a didaktiky a metodiky nemeckého jazyka a literatúry tvoria dobré východisko pre ich adekvátnu a inovatívnu aplikáciu vo vzdelávacom procese.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Je schopný/á podieľať sa na príprave učebných materiálov a učebníc, ako aj metodických materiálov, pričom vie využiť svoju cudzojazyčnú kompetenciu na prehĺbenie a obohatenie sprostredkovaných poznatkov a informácií o nové aspekty. Zároveň je schopný učebné materiály pre výučbu cudzích jazykov kriticky posúdiť. Osvojené teoretické a empirické poznatky, ale i praktické zručnosti ho kvalifikujú pokračovať vo vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo