Archeológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program archeológia
rigorózne štúdium
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program archeológie poskytuje široký prehľad o pravekom a včasnodejinnom vývoji a dôraz kladie na interdisciplinárnu spoluprácu (paleobotanika, paleozoológia, história, ochrana kultúrneho dedičstva, pomocné vedy historické, atď.). V kurzoch sú obsiahnuté základy metodiky archeologického výskumu s cieľom poskytnúť absolventovi spôsobilosti zorganizovať a viesť terénny archeologický výskum, riešiť terénne nálezové situácie a riadiť tím pracovníkov pri terénnom výskume a pri spravovaní nálezového fondu, analyzovať archeologické pramene a kontexty a zasadiť ich do súvislosti historického a kultúrneho vývoja Slovenska a Európy. Cieľom výuky je tvorivo kooperovať na úrovni interdisciplinárnej spolupráce, publikovať výsledky základného terénneho výskumu a nálezových fondov a prezentovať výsledky archeologického bádania formou výstav, stálych expozícií, budovaním archeologických parkov a náučných chodníkov a prednášok na odborných a vedeckých podujatiach.

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore archeológia s orientáciou na pravek a včasnohistorický vývoj strednej Európy a môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov na pracoviskách SAV, odborní pracovníci v múzeách, metodicko-riadiaci alebo odborní pracovníci pamiatkových úradov, v štátnej alebo verejnej službe, učitelia alebo vedeckí pracovníci na vysokých školách, odborní pracovníci v organizáciách (spoločnostiach) pre aplikované (komerčné) terénne výskumy vyvolané stavebnou činnosťou, v kultúrnych ustanovizniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo