Magisterské študijné programy – denné

Magisterské študijné programy uskutočňované v internej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)
 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii – 20
 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo – 15
 • Archeológia –10
 • Editorstvo a vydavateľská prax **– 15
 • Estetika  – 10
 • Etnológia – 10
 • Filozofia – 10
 • História ◘ – 20
 • Kulturológia – 10
 • Marketingová komunikácia a reklama – 40
 • Muzeológia – 10
 • Politológia – 10
 • Riadenie kultúry a turizmu* – 30
 • Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – 10
 • Žurnalistika **– 15
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo – 40
  Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov**:
  • anglický jazyk a kultúra (AJ)
  • nemecký jazyk a kultúra (NJ)
  • ruský jazyk a kultúra (RJ)
  • slovenský jazyk a kultúra (SJ)
  • španielsky jazyk a kultúra (ŠJ)
 • Učiteľstvo predmetov ***- 80
  Uchádzač si vyberie kombináciu dvoch z nižšie uvedených predmetov
  • anglický jazyk a literatúra
  • estetická výchova
  • etická výchova
  • história
  • náboženská výchova
  • nemecký jazyk a literatúra
  • románske jazyky a literatúry
  • ruský jazyk a literatúra
  • slovenský jazyk a literatúra
  • výchova k občianstvu
Poznámky a vysvetlivky
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • Štandardná dĺžka magisterského štúdia je dva roky a absolventi získajú titul „magister“ („Mgr.“)
 • * V študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk, predpokladaná úroveň znalosti cudzieho jazyka je B1. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške. Predpokladaný počet prijatých študentov zahŕňa obidva cudzie jazyky.
 • **  Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo (resp. príbuznom odbore v danej jazykovej kombinácii) budú na magisterské štúdium v dennej forme do počtu stanoveného kvótami pre daný študijný program prijatí všetci uchádzači o štúdium: Prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii jazykov: anglický, nemecký, ruský, španielsky a slovenský). Predpokladaná jazyková úroveň cudzieho jazyka je C1. Keďže pri všetkých jazykových kombináciách je pri nácviku prekladu a tlmočenia cieľovým jazykom slovenčina, pri všetkých jazykových kombináciách sa predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni C1.
 • **Vyžadovaná úroveň slovenského jazyka pri učiteľstve v kombinácii a v študijnom programe editorstvo a vydavateľská prax je B2, v žurnalistike C1.
 • ◘ Štúdium histórie je možné absplvovať aj ako double degree s Univerzitou Hradec Králové. Priatie podmieňuje prijímací pohovor. Maximálny počet prijatých je 10. 
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí sú v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, doložia k prihláške originál výpisu potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty o absolvovaných predmetoch za 1. až 5. semester štúdia s hodnotením jednotlivých predmetov.
 • Uchádzač o magisterský študijný program, ktorý už ukončil bakalárske štúdium, pripojí k prihláške overené kópie diplomu a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu, vlastnoručne podpísaný životopis a doklad o zaplatení poplatku.
 • Uchádzači o štúdium magisterských študijných programov, ktorí končia bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre, nepredkladajú overené fotokópie diplomu a dodatku k diplomu.
 • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradovník prijatých uchádzačov zostavený na základe doložených výsledkov štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia. Do úvahy bude braná aj príbuznosť študijného programu.
 • Prijatí uchádzači budú na magisterské študijné programy zapísaní po predložení notársky overenej kópie bakalárskeho diplomu. Výnimkou sú len absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UKF v Nitre v roku prihlasovania sa na magisterské štúdium na UKF v Nitre.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook