Bakalárske študijné programy – externé

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
Štúdium v extrnej forme štúdia je spoplatnené. Uvedené sumy ročného školného platia pre 1. ročník bakalárkeho štúdia od akademického roka 2023/2024.
Poznámky a vysvetlivky
  • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
  • × Pri študijnom programe anglistika a učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra v kombinácii sa budú zohľadňovať výsledky profilového predmetu (AJ) na výročných vysvedčeniach v 2. a 3. ročníku. 
  • ×× Pre štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii a študijný program žurnalistika sa vyžaduje úroveň znalostí slovenského jazyka B2.
  • * Pre štúdium cudzieho jazyka označeného * sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
  • ** V študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk od úrovne B1. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške. Predpokladaný počet prijatých študentov zahŕňa obidva cudzie jazyky.
  • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, budú prijatí uchádzači do počtu stanoveného kvótami pre daný študijný program, ak počet uchádzačov neprekročí 10 % z predpokladaného počtu. V prípade, že počet uchádzačov prekročí 10% z predpokladaného počtu, môže dekan rozhodnúť o konaní prijímacej skúšky.
  • Podmienkou zápisu do 1. ročníka je predloženie notársky overenej kópie maturitného vysvedčenia.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo