Bakalárske študijné programy – externé

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Akademický titul: bakalár (Bc.)
 • Anglistika ×* – 15 (ročné školné 530 EUR)
 • Aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce – 20 (ročné školné 530 EUR)
 • História – 15 (ročné školné 530 EUR)
 • Marketingová komunikácia a reklama – 20 (ročné školné 600 EUR)
 • Riadenie kultúry a turizmu** – 20 (ročné školné 530 EUR)
 • Žurnalistika ×× – 15 (ročné školné 530 EUR)
 • Učiteľstvo predmetov – 30 (ročné školné 530 EUR)
 • Sú možné len kombinácie:
  • slovenský jazyk a literatúra a história ××
  • slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu ××
Poznámky a vysvetlivky
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • × Pri študijnom programe anglistika a učiteľstvo predmetov anglický jazyk a literatúra v kombinácii sa budú zohľadňovať výsledky profilového predmetu (AJ) na výročných vysvedčeniach v 2. a 3. ročníku. 
 • ×× Pre štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii a študijný program žurnalistika sa vyžaduje úroveň znalostí slovenského jazyka B2.
 • * Pre štúdium cudzieho jazyka označeného * sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
 • ** V študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk od úrovne B1. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť v prihláške. Predpokladaný počet prijatých študentov zahŕňa obidva cudzie jazyky.
 • Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, budú prijatí uchádzači do počtu stanoveného kvótami pre daný študijný program, ak počet uchádzačov neprekročí 10 % z predpokladaného počtu. V prípade, že počet uchádzačov prekročí 10% z predpokladaného počtu, môže dekan rozhodnúť o konaní prijímacej skúšky.
 • Podmienkou zápisu do 1. ročníka je predloženie notársky overenej kópie maturitného vysvedčenia.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook