Žurnalistika - História

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (história)
prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (žurnalistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program – žurnalistika
magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra žurnalistiky
Informácie Žurnalistika patrí pod študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Pripravuje do praxe budúcich žurnalistov, informujúcich verejnosť o dianí v minulosti i prítomnosti. História patrí medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia žurnalistiky a histórie sú uplatniteľní v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách novín, časopisov a vydavateľstiev.

Charakteristika študijného programu

Študijný program medziodborového štúdia žurnalistika – história je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti z oboch odborov a to v prípade odboru história zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru žurnalistika získajú študenti prostredníctvom predmetov študijného programu poznatky o súčasných požiadavkách slovenského jazyka na prácu žurnalistu, o jednotlivých fázach procesu redigovania, apretácie novinárskeho textu, organizácie redakčnej práce, klasifikácie novinárskych žánrov a tiež normatívne požiadavky na tvorbu spravodajstva. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia oboch odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch študovaných odborov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia odboru žurnalistika – história sú na základe nadobudnutých odborných znalostí a zručností spôsobilí uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to v odboroch žurnalistika, história alebo v príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť v kultúrnych a pamäťových inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá a galérie, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach. Sú schopní vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách. Ďalšie možnosti uplatnenia absolventov je v oddeleniach slovenských médií (print, televízia a rozhlas, nové médiá) v rubrikách a reláciách zameraných na politické, spoločenské a kultúrne udalosti, popularizáciu histórie, tiež ako pracovníci v tlačových agentúrach, jazykoví redaktori vo vydavateľstvách (so zameraním na slovenský trh), či odborníci v oblasti tvorby vizuálnych, audiovizuálnych a textových žurnalistických komunikátov v slovenskom jazyku.

Praktické vedomosti

Absolvent študijného programu žurnalistika – história si pamätá teoretické poznatky z oblasti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, ovláda základy problematiky systému a typológie tlačených médií, ich dizajnu, ako aj tvorby mediálnych komunikátov i žurnalistických produktov pre tlač, rozhlas, televíziu a nové médiá. Porozumie funkciám žurnalistiky, spoločenskej funkcii novín a žurnalistiky, procesu redigovania, organizácii redakčnej práce, tvorbe žurnalistického komunikátu, jazyku žurnalistiky, požiadavkám na žurnalistické povolanie a hodnotí externé vplyvy na žurnalistiku. Osvojí si zručnosti súvisiace s používaním slovenského jazyka v morfologickej, syntaktickej, štylistickej a fonetickej rovine, je schopný kultivovaného jazykového a rečového verejného prejavu, vie vystupovať pred mikrofónom a kamerou, pozná prácu s technológiami potrebnými na tvorbu žurnalistických komunikátov, teoreticky i prakticky ovláda proces redigovania v jednotlivých typoch médií. Taktiež získava kompletný prehľad z oblasti dejín ľudskej spoločnosti, počnúc obdobím praveku a končiac najnovšími dejinami. Absolvent pozná príčiny a dôsledky jednotlivých historických javov a vie ich sprostredkovať verejnosti. Absolvent taktiež porozumie psychologickým javom v mediálnom komunikačnom procese, vie vysvetliť význam a úlohy komunikátora (tvorcu/prezentátora) i faktory (osobnostné, interpersonálne, fyzické a spoločenské), ktoré podmieňujú jeho profesionalitu, a aplikuje získané poznatky na svoju osobu ako mediálneho tvorcu/prezentátora, a to prostredníctvom predmetu psychológia pre masmediálne štúdiá. Absolvent študijného programu získa schopnosť autorsky pôvodne tvoriť žurnalistické prejavy, ako aj agentúrne spravodajské texty, a to absolvovaním predmetu agentúrne spravodajstvo. Prostredníctvom predmetov žurnalistické žánre I. a II. nadobudne zručnosť tvoriť žurnalistické prejavy na základe konkrétnych žánrových požiadaviek. Absolventi dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi a orientovať sa v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Ovládajú prácu s prameňmi, vedia ich využiť v analýze i prezentácii v rôznych formách, najmä však žurnalistickej produkcii. Zvládnu koncipovanie popularizačných a odborných textov, založených na exaktných poznatkoch. Absolventi sú schopní samostatne riešiť úlohy, pracovať v tímoch a kooperovať s pracovníkmi z príbuzných vedných disciplín.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook