Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. doc. Gabriela Jonášková, CSc. (podprogram výchova k občianstvu)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
Pracovisko Katedra filozofie
Informácie Info

Charakteristika študijného programu

Študijný program výchova k občianstvu je vystavaný v súlade s potrebami naplnenia požiadaviek prípravy učiteľov v predmetovej špecializácii zabezpečujúcej učebný predmet občianska náuka pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Štruktúra študijného programu zohľadňuje aj možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa bakalárskeho štúdia vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, ako aj pozíciu pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí. Rešpektovanie profilu absolventa a jeho uplatnenia je zabezpečované kontinuálnou gradáciou v osvojovaní si vedomostí v teoretickej oblasti a nadobúdaní praktických zručností tak, aby boli akceptované všetky požadované súčasti výstavby samotného učebného predmetu občianska náuka.
Prvý rok štúdia je orientovaný na objasnenie a porozumenie teoreticko-filozofickej reflexie problémov človeka a spoločnosti v historickom kontexte staroveku a stredoveku, teoreticko-etickej reflexie ako aj teoretických základov výstavby politológie, ekonómie a psychológie. Študent nadobúda praktické schopnosti zamerané na prácu s odbornou literatúrou, ako predpokladu samostatného štúdia, súčasťou je orientácia na zvládnutie požiadaviek prosociálnych zručností.
Ďalší rok štúdia je kladený akcent na dopĺňanie vedomostí z oblasti dejín filozofie a vybratých teoretických okruhov zo systematickej filozofie – estetika, filozofická antropológia, logika. Študent je pripravovaný na zvládnutie obsahovej roviny práva a rozširuje si vedomosti zo špecifických oblastí politológie a ekonómie. Špecifický okruh problémov obsahu sa viaže na disciplínu odborová didaktika, študent je zorientovaný v teoretických prístupoch zameraných na porozumenie inakosti procesu didaktickej transformácie v učebnom predmete občianska náuka. Ďalšie rozvíjanie praktických schopností študenta je zamerané na praktickú realizáciu edukačnej činnosti, (profesijná etika učiteľa, projektové vyučovanie).
V poslednom roku bakalárskeho stupňa sa završuje štúdium vzhľadom na obsahové požiadavky predmetu občianska náuka, predovšetkým ide o podporu ďalšieho rozvoja profesijných zručností nasmerovaných na plánovanie, organizovanie a hodnotenie činností žiakov jednotlivých vekových kategórií, zručnosť používania moderných technológií na podporu efektívneho prístupu k realizácii učebného predmetu občianska náuka.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické vedomosti z oblasti obsahu študijného programu a odborovej didaktiky v kontexte s nadobudnutými praktickými zručnosťami, schopnosťami samostatnej práce s odbornou teoretickou literatúrou sú relevantnými predpokladmi pre vytvorenie záverečnej bakalárskej práce. Cieľom práce je prezentovať schopnosti aktívne a samostatne spracovať zvolenú problematiku tak z aspektu teoretického ako aj aplikačného.

Uplatnenie absolventov

V nadväznosti na obsahové zameranie študijného plánu študijného programu výchova k občianstvu na prvom stupni vysokoškolského štúdia, majú absolventi viaceré možnosti uplatnenia.
Teoretické vedomosti, korešpondujúce s požiadavkami učebného predmetu občianska náuka, sú orientované na dva základné okruhy. Prvým sú poznatky z vedeckých disciplín: filozofia a jej disciplíny, politológia, sociológia, psychológia, ekonómia. Druhým okruhom je oblasť odborovej didaktiky, koncentrujúca sa na prezentáciu teoretických prístupov, orientovaných na inakosť procesu didaktickej transformácie v učebnom predmete občianska náuka, na základe ktorej študent porozumie a následne analyzuje dynamiku zmien v občianskej náuke.
Súčasťou študijného plánu výchovy k občianstvu sú disciplíny podporujúce orientáciu študentov na nadobúdanie praktických schopností, ktoré poskytnú študentom základnú podporu v teoreticko-praktickej reflexii študijného odboru, podporia profesijné potreby študentov v praktickej realizácii edukačnej činnosti, plánovaní a organizovaní činností práce žiakov jednotlivých vekových kategórií v učebnom predmete občianska náuka.
Uvedené okruhy prípravy v bakalárskom stupni štúdia umožňujú jeho absolventom vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, ako aj pozíciu pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí.
Doplňujúce vedomosti, reflektujúce aktuálne obsahové problémy z relevantných oblastí odboru, ako aj didaktiky odboru a v tomto kontexte rozvíjanie ďalších schopností, ku ktorým možno radiť predovšetkým praktické využitie informačno-komunikačných technológií, umožnia absolventovi uchádzať sa o pozície školského administratívno-metodického pracovníka (podľa predmetovej špecializácie, napr. spravovanie školských knižníc, počítačových sietí, školského technologického a laboratórneho fondu a pod.), prípadne pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť.
Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook