Štúdium

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. (spolugarant za španielsky jazyk a literatúru)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa Španielskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

V priebehu bakalárskeho štúdia absolvujú študenti povinné predmety Fonológia a lexikológia, Gramatický seminár a konverzácia, Hispanoamerická literatúra, Ortografia, Praktické cvičenia zo španielskeho jazyka, Španielska literatúra Odborová didaktika románskych jazykov, Pedagogická prax I. hospitačno-asistenčná.
Ďalšie témy jadra študijného programu sú viazané na predmety: Latinčina pre romanistov, Lektorské cvičenia, Praktická morfológia a syntax, Praktická štylistika, Teória literatúry, Úvod do filologického štúdia románskych jazykov, Úvod do prekladu , Základy editorstva.
Predmety pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu sú zaradené v kontexte opisu študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Obsahová náplň predmetov zohľadňuje požadované obsahové vymedzenie tak, aby absolvent poznal organizačné charakteristiky školského systému a inštitucionálne pravidlá školy, ovládal všeobecné teórie výchovy a vzdelávania a základné filozofické a historické súvislosti pedagogického myslenia a ich sociálny kontext odrážajúci sa vo výchove a vzdelávaní. Daný obsah je prezentovaný v predmetoch: teoretické základy pedagogiky, sociológia výchovy, historické a filozofické reflexie výchovy, mimoškolská a rodinná výchova.
Na základe predmetov úvod do teórie vyučovania a špeciálna pedagogika a diagnostika nadobudne absolvent poznatky o princípoch tvorby a projektovania pedagogicko-didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, projektovaní, realizácii a hodnotení výchovnovzdelávacieho procesu a filozofii inklúzie a aspektoch integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávaní človeka.
Predmety všeobecná a ontogenetické psychológia, sociálna psychológia, biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo sú orientované na nadobudnutie poznatkov o psychologickej, biologickej a sociálnej determinácii vývinu a zrenia človeka a na základe týchto poznatkov a ich teoretickej a praktickej reflexie nadobúdajú absolventi zručnosť interpretovať vývin jednotlivca a implementovať ju v procesoch výchovy a vzdelávania.
Kompetenčný profil absolventa je dopĺňaný prostredníctvom predmetov zameraných na rozvíjanie komunikačných zručností v cudzom jazyku (anglický jazyk pre akademické účely I a II, nemecký jazyk pre akademické účely, cudzí jazyk pre učiteľské štúdium I a II pričom v ponuke sú rôzne jazyky a ich kultúra podľa záujmu študenta a prostredníctvom predmetov rozvíjajúcich zručnosti využitia moderných informačných technológií a multimédií v procesoch výchovy a vzdelávania (IKT moderného učiteľa I a II, metodika elektronického vzdelávania, praktikum didaktickej technológie, praktické činnosti s IKT.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia UAP v špecializácii španielsky jazyk a literatúra rozvinie jazykové kompetencie až do úrovne B2/C1. Je schopný vykonať pojmoslovím všeobecnej, porovnávacej a diachrónnej jazykovedy rozbor textu z hľadiska zvukového, tvaroslovného, skladby a slovnej zásoby. Vie uchopiť rozdiely vo vyjadrovaní v rámci jednotlivých funkčných štýlov tak v ústnej, ako aj v písomnej komunikácii. Získa základné teoretické i praktické poznatky z editorstva v slovenskom jazyku a osvojí si nosné postupy pre analýzu a interpretáciu odborného i umeleckého textu, ale aj postupy, zručnosti a stratégie prekladania umeleckých alebo odborných textov zo španielčiny do slovenčiny. Prehĺbi si vedomosti z dejín a kultúry hispanofónnych krajín, bude schopný reflektovať jednotlivé vývinové etapy španielskej a hispanoamerickej literatúry od prvých písomných prejavov až do 20. storočia a bude schopný o nich uvažovať v širšom i užšom kultúrnom kontexte. Nadobudne prvé skúsenosti s vyučovaním španielskeho jazyka, pričom je vedený k používaniu moderných didaktických metód. Vie zostaviť učebný plán pre 1. aj 2. stupeň základných aj stredných škôl, pozná zásady a princípy vyučovania didaktiky španielskeho jazyka a vie zostaviť prípravy na vyučovaciu hodinu.
Absolvent odboru španielsky jazyka a literatúra (1. stupeň) je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesie: učiteľ, redaktor, pracovník v oblasti kultúry a osvety. Ovláda základné poznatky o jazyku, literatúre a kultúre hispanofónnych krajín a má základnú metodologickú a teoretickú prípravu na to, aby uplatnil svoje vedomosti v praxi.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
V rámci praktických zručností sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity. Majú návyk permanentného vzdelávania sa, sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook