Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant  
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii)
Pracovisko Katedra romanistiky
Informácie Študijný program pripravuje študenta pre povolanie učiteľa vybraného románskeho jazyka (talianskeho alebo francúzskeho alebo španielskeho) jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Charakteristika študijného programu

Absolvent učiteľského študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr nadobudne na bakalárskom stupni štúdia všeobecný prehľad o románskom jazyku v zvolenej špecializácii (španielsky a/alebo francúzsky a /alebo taliansky jazyk), jeho zvukovom, morfosyntaktickom a lexikálnom systéme, súčasne sa zorientuje v literárnych a kultúrnych témach krajín, v ktorých sa daným jazykom hovorí. Osvojené poznatky bude vedieť náležite uplatniť v interkultúrnej komunikácii aj pedagogickom procese, v rámci ktorého môže: pôsobiť ako pedagogický asistent na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania pri vyučovaní románskeho jazyka, sprevádzať žiakov a študentov v oblasti domácej prípravy, resp. podporovať ich rozvoj aj v situácii dištančného vyučovania. Môže sa uplatniť ako pedagogický pracovník, resp. vedúci záujmových krúžkov, v školských kluboch i v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti detí, ako lektor záujmovej a osvetovej činnosti dospelých zameranej na výučbu románskeho jazyka, prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre súvisiacu oblasť či pracovník školských administratívno-metodických inštitúcií. Absolvent dokáže analyzovať texty reprezentujúce rozličné funkčné štýly vo zvolenom románskom jazyku, a to na všeobecnej komunikačnej úrovni, ako aj z hľadiska ich gramatickej či lexikálnej výstavby, osobitne vie uplatniť interpretačný prístup k textom literárneho charakteru a uchopiť nimi pertraktované témy a životné situácie ako podnet pre autentický dialóg či diskusiu. Je oboznámený s hlavnými jazykovými, literárnohistorickými i kultúrnymi podobnosťami aj odlišnosťami španielskeho a/alebo francúzskeho a/alebo talianskeho a slovenského prostredia. Disponuje základnými teoreticko-metodologickými vedomosťami z jednotlivých disciplín študijného programu ako východiskom pre pedagogickú prax i eventuálny výskum v základnej podobe. Má prehľad v odbornej literatúre svojho profesijného zamerania, podľa aktuálnej potreby si ju vie vyhľadať a pracovať s ňou tak, aby dokázal syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté pre potreby vyučovacieho procesu. Rozsah a hĺbka jeho znalostí a praktických zručností ho oprávňuje pokračovať v štúdiu v študijnom programe učiteľstvo románskych jazykov a literatúr na 2. stupni, prípadne v príbuzných študijných programoch.Kompetenčný profil absolventa je dopĺňaný prostredníctvom predmetov zameraných na rozvíjanie komunikačných zručností v cudzom jazyku (anglický jazyk pre akademické účely I a II, nemecký jazyk pre akademické účely, cudzí jazyk pre učiteľské štúdium I a II pričom v ponuke sú rôzne jazyky a ich kultúra podľa záujmu študenta a prostredníctvom predmetov rozvíjajúcich zručnosti využitia moderných informačných technológií a multimédií v procesoch výchovy a vzdelávania (IKT moderného učiteľa I a II, metodika elektronického vzdelávania, praktikum didaktickej technológie, praktické činnosti s IKT.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe učiteľstvo románskych jazykov a literatúr nachádzajú uplatnenie vo všetkých povolaniach a profesiách, ktoré vyžadujú pedagogický a filologický prístup, jazykové kompetencie a samostatné analytické myslenie. Ide o povolania a profesie späté s vyučovaním španielskeho a/alebo francúzskeho a/alebo talianskeho jazyka, literatúry a kultúry, so vzdelávaním, odbornou interkultúrnou komunikáciou i mediáciou na osi vybraný románsky jazyk – slovenský jazyk. Sú spôsobilí vykonávať povolania vyžadujúce jednak tímovú spoluprácu, jednak samostatný tvorivý a koncepčný prístup k zverenej úlohe, a to v týchto inštitúciách a zariadeniach:
  • na všetkých typoch škôl ako pedagogickí asistenti pre výučbu zvoleného románskeho jazyka a literatúry,
  • v jazykových školách a centrách voľného času,
  • v obchodných a výrobných podnikoch, firmách, verejnoprávnych organizáciách vstupujúcich do vzťahu so zvoleným románskym jazykom alebo kultúrou a vybranými hospodárskymi odvetviami,
  • v médiách a diplomacii,
  • vo vládnych a mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách,
  • v kultúrno-spoločenských inštitúciách, nadáciách, občianskych združeniach,
  • absolvent/absolventka bakalárskeho študijného programu je spôsobilý/á vo väzbe na absolvovaný pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ uplatniť sa v školstve a ďalších výchovno-vzdelávacích inštitúciách napr. v pozícii pedagogického asistenta na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania, alebo v pozícii vychovávateľa.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook