Učiteľstvo ruského jazyka a literatúra v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD. (podprogram ruský jazyk a literatúra)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk a literatúra v kombinácii predmetov
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Štruktúra a obsah študijného programu zodpovedá profilu absolventa s následným uplatnením v praxi. V rámci bakalárskeho štúdia ruského jazyka ako cudzieho študent počas trojročného štúdia nadobudne základné jazykové, rečové, komunikačné a sociokultúrne kompetencie. Taktiež je zabezpečený rozvoj základných druhov rečovej činnosti – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie. V prvom roku štúdia sa pozornosť sústreďuje na rečové cvičenia, počúvanie a písanie v rámci ruského jazyka, a taktiež na audio-orálne cvičenia. Študenti získavajú aj základný prehľad z dejín Ruska.
Druhý rok štúdia je zameraný na nácvik hovorenia a písania v rámci ruského jazyka. Študenti sa taktiež oboznamujú s morfologickou jazykovou rovinou a získavajú prehľad o ruskej umeleckej literatúre.
Tretí rok štúdia je orientovaný na praktické zvládnutie ruského jazyka a ďalšie rozvíjanie jazykovej a rečovej a komunikačnej kompetencie študentov. Študenti taktiež získavajú poznatky zo syntaktickej jazykovej roviny a oboznamujú sa so základmi vyučovania ruského jazyka ako cudzieho v podmienkach slovenskej školy.
Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní pedagogicko-psychologických a sociálnych odborných vedomostí a zručností.
V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie teoretických východísk edukačnej vedy a na analýzu základnej pedagogickej a psychologickej terminológie. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných zdrojoch odborných poznatkov a učia sa pracovať s nimi.
Druhý rok štúdia je zameraný na teoretické a metodické aspekty výchovy a vzdelávania a na poznanie širšieho kontextu rozvoja osobnosti. Študenti sa oboznamujú s edukačným prostredím školy a mimo školy, prehlbujú si poznatky o výchove a zoznamujú sa s variabilitou výchovných prístupov k deťom na základe ich individuálnych, či skupinových odlišností.
Tretí rok štúdia má výrazne aplikačný charakter, u študentov sa predpokladá určitá miera schopnosti aplikovať teoretické poznatky do praktickej edukačnej činnosti, vyučované disciplíny približujú školskú aj mimoškolskú edukačnú realitu.
Nevyhnutnou súčasťou prípravy je pedagogická prax orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl a asistenciu učiteľovi príslušného predmetu špecializácie.

Uplatnenie absolventov

Teoretické poznatky

Absolventi majú teoretické vedomosti z fonetickej, morfologickej a syntaktickej jazykovej roviny ruského jazyka.

Absolventi taktiež ovládajú

 • základnú terminológiu jednotlivých jazykových rovín, a taktiež základy ruskej ortografie;
 • poznajú reálie históriu Ruska;
 • poznajú predstaviteľov, ich tvorbu a jednotlivé smery v rámci ruskej literatúry;
 • vedia analyzovať text;
 • ovládajú základné metodické východiská vyučovania ruského jazyka ako cudzieho;
 • nadobudnú základy tlmočníckej kompetencie.
Praktické zručnosti
 • nadobudnuté jazykové a rečové zručnosti sú spôsobilí prakticky aplikovať v rámci ústnej a písomnej komunikácie v ruskom jazyku;
 • sú schopní aktívne používať získané teoretické poznatky z fonetiky, morfológie, paradigmatiky a syntaxe.
 • vedia samostatne zostaviť prípravu na vyučovaciu hodinu ruského jazyka s reálnou možnosťou uplatnenia v praxi
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • návyky permanentného prehlbovania vedomostí a rozvoja rečových zručností;
 • aktívne pozorovanie vyučovacieho procesu na hodinách ruského jazyka v rámci hospitačno-asistentskej praxe.
Absolventi majú vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Teoretické poznatky poznajú a chápu koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach,
 • ovládajú psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,
 • poznajú princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií,
 • poznajú aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizujú edukačnú činnosť.
Praktické zručnosti
 • sú spôsobilí metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania,
 • sú schopní komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
 • majú návyk permanentného vzdelávania sa,
 • sú schopní interpretácie vedeckých textov z oblasti pedagogiky, dokážu efektívne spolupracovať na tvorbe celoškolských a komunitných projektov týkajúcich sa práce s deťmi.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook