Učiteľstvo histórie

Bakalársky študijný program

Forma štúdia:denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo histórie v kombinácii s iným aprobačným predmetom
Pracovisko Katedra histórie
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia učiteľstva histórie sú uplatniteľní najmä v školskej praxi, ale zamestnať sa môžu aj v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky

Charakteristika študijného programu

Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických, doplňujúcich disciplín a didaktiky odboru. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odboru a príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru pravekými dejinami počnúc a modernými dejinami končiac. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru. V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo predmetu dejepis v kombinácii získa základné poznatky z vied o základoch teórie výchovy a vzdelávania a histórie, ktoré mu umožnia najmä úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni. Nadobudnuté teoretické poznatky z predmetovej špecializácie, ako aj z oblasti výchovy a vzdelávania bude absolvent vedieť tvorivo aplikovať aj v praxi ako asistent učiteľa, pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť detí, pracovník štátnej správy, školský administratívno-metodický pracovník a pod.

Teoretické vedomosti

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo dejepisu v kombinácii získa základné poznatky z vied o základoch teórie výchovy a vzdelávania a histórie, ktoré mu predovšetkým umožnia úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni. Nadobudnuté teoretické poznatky z predmetovej špecializácie, ako aj z oblasti výchovy a vzdelávania bude absolvent vedieť tvorivo aplikovať aj v praxi ako asistent učiteľa, pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť detí, pracovník štátnej správy, školský administratívno-metodický pracovník a pod.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook