Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (podprogram Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii)
doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. (podprogram Filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (Mgr.)
rigorózne pokračovanie (PhDr.) na Katedre rusistiky FF UKF v Nitre
Pracovisko Katedra rusistiky
Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – filozofia je prienikom dvoch študijných programov. Svojou štruktúrou korešponduje s obidvoma študijnými odbormi tak, aby profil jeho absolventa zodpovedal profilu absolventa bakalárskeho stupňa týchto odborov. Študenti získavajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo základov filológie, fonetiky a fonológie ruského jazyka, dejín a reálií Ruska. Ich rečové kompetencie z ruského jazyka sa rozvíjajú vo vybraných tematických oblastiach. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej, časopiseckej literatúre a v elektronických zdrojoch. Nadobúdajú znalosti z ruského tvaroslovia a slovotvorby. Sústredená pozornosť sa venuje kulturologickému aspektu vzdelávania, ruskej literatúre a jej interpretačným podobám. Rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka sa u študentov rozvíjajú vo vybraných tematických oblastiach. Získavajú znalosti zo syntaxe ruského jazyka. Nadobúdajú základy prekladateľských a tlmočníckych kompetencií a základy obchodnej komunikácie. V rámci filozofie študenti dokážu vymedziť predmet, kategoriálny aparát, základné problémy a metódy vo filozofii a tiež ich miesto a vzťahy v systéme humanitných a spoločenských vied. Získavajú poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, smeroch a kľúčových postavách v dejinách filozofického myslenia od staroveku až po súčasnosť. Nadobúdajú základné znalosti z metafyziky, epistemológie, etiky, logiky, sociálnej a politickej filozofie, dejín ruskej filozofie, filozofie náboženstva, estetiky, religionistiky a ďalších. Získavajú prehľad o postupoch a metódach riešenia teoretických problémov tak, aby vedeli objektívne, nadideologicky a s teoretickým nadhľadom analyzovať základné problémy filozofického myslenia a každodennej reality. Sú schopní analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia filozofických a filologických dokumentov a prameňov. Dokážu samostatne formulovať otázky, analyzovať problémy, kriticky ich hodnotiť, formulovať a aplikovať vlastné riešenia do praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho stupňa sú spôsobilí uplatniť sa v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách; v hospodárskej a podnikateľskej sfére; v štátnej sfére a medzinárodných inštitúciách; v treťom sektore a mimovládnych organizáciách; v kultúrno-spoločenských inštitúciách, nadáciách a občianskych združeniach.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook