Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Pracovisko Katedra rusistiky

Charakteristika študijného programu

Obsah a štruktúra študijného programu je tvorená tak, aby sa rešpektoval profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných znalostí a rečových zručností.
V prvom roku štúdia študenti získavajú teoretické vedomosti zo základov filológie, fonetiky a fonológie ruského jazyka, dejín a reálií Ruska a Ukrajiny. Rečové kompetencie z ruského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach a v aspekte interkultúrnej komunikácie. Nadobúdajú sa základy rečových kompetencií v ukrajinskom jazyku. Študenti získavajú prehľad v príslušnej odbornej knižnej a časopiseckej literatúre, či v iných (elektronických) zdrojoch a učia sa pracovať s nimi.
V druhom roku štúdia študenti nadobúdajú znalosti z ruského tvaroslovia a slovotvorby. Sústredená pozornosť sa venuje najmä kulturologickému aspektu vzdelávania, ruskej literatúre a jej interpretačným podobám. Rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka sa rozvíjajú a aktivizujú vo vybraných tematických oblastiach. V treťom roku štúdia študenti získavajú znalosti zo syntaxe ruského jazyka. Vo vybraných tematických oblastiach sa ďalej rozvíjajú a aktivizujú rečové kompetencie z ruského a ukrajinského jazyka. Nadobúdajú sa základy prekladateľských a tlmočníckych kompetencií a základy obchodnej komunikácie.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu získa schopnosť pohybovať sa v regiónoch Ruska a Ukrajiny na základe poznania ich jazykov, noriem a hodnôt kultúry. Disponuje:
(a) jazykovými a komunikačnými kompetenciami v súlade s globálnou stupnicou Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: ruský jazyk – úroveň B2, ukrajinský jazyk – úroveň B1. V praxi to znamená, že ovláda uvedené jazyky na takej úrovni, že je schopný prekladať stredne náročné odborné texty ako aj konzekutívne tlmočiť v oblastiach profesionálne nešpecializovanej komunikácie, napr. sprievodcovstva, zabezpečovania služieb, vedenia korešpondencie a administratívnej agendy;
(b) kulturologickými kompetenciami zahrňujúcimi schopnosti aktívnej komunikácie s predstaviteľmi východoslovanských kultúr; úpravy textov po obsahovej a jazykovej stránke v súlade s kultúrnym kontextom a uzuálnymi špecifikami cieľovej krajiny; orientovanie sa v inonárodnej kultúre s cieľom adekvátnej voľby primeraných komunikačných stratégií;
(c) ďalšími kompetenciami, ako napr. ovládanie zásad mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Absolvent bakalárskeho stupňa je spôsobilý uplatniť sa v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách; v hospodárskej a podnikateľskej sfére; v štátnej sfére, diplomacii a medzinárodných inštitúciách; v treťom sektore a mimovládnych organizáciách.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook