Politológia - filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (podprogram politológia)
doc. Martin Vašek, PhD. (podprogram filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program politológia - filozofia
Pracovisko Katedra politológie a euroázijských štúdiíKatedra filozofie

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program je prienikom dvoch študijných programov – politológie a filozofie. Svojou štruktúrou napĺňa opisy oboch študijných odborov tak, aby profil jeho absolventa zodpovedal profilu absolventa bakalárskeho stupňa týchto odborov. Program je zameraný na to, aby študent dokázal vymedziť predmet, kategoriálny aparát, základné problémy a metódy vo filozofii a politológii a tiež ich miesto a vzťahy v systéme humanitných a spoločenských vied. Študent získava poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, ako aj o smeroch politického myslenia a kľúčových postavách v dejinách filozofického a politického myslenia od staroveku až po súčasnosť. V rámci politológie sa orientuje najmä v týchto tematických oblastiach (disciplínach): dejiny politického myslenia, politické a kultúrne dejiny sveta, politické systémy, dodržiavanie ľudských práv, zákony a normy upravujúce menšinovú politiku, politicko-regionálna geografia sveta, koncepcie bezpečnosti vo svete. Pozná históriu politického vývoja vo svete a dokáže sa orientovať v súčasných politických, ekonomických, environmentálnych, náboženských a kultúrnych procesoch. V rámci štúdia filozofie získava základné znalosti z dejín filozofie, metafyziky, epistemológie, etiky, logiky, sociálnej a politickej filozofie, filozofie náboženstva, religionistiky a ďalších. Má prehľad o elementárnych postupoch a metódach riešenia teoretických problémov. Študent by po troch rokoch bakalárskeho štúdia mal vedieť objektívne, nadideologicky, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom analyzovať základné problémy filozofického a politického myslenia, vnímať spoločensko-politický vývoj a monitorovať trendy (tendencie) vo filozofii a politických vedách. Je schopný analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia filozofických, politických, historických a diplomatických dokumentov a prameňov. Samostatne formuluje otázky, analyzuje problémy, kriticky hodnotí ich možné riešenia.

Uplatnenie absolventov

  • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
  • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
  • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
  • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
  • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
  • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
  • politické inštitúcie,
  • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
  • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook