Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (spolugarant podprogramu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov – nemecký jazyk a literatúra
Pracovisko Katedra germanistiky
Informácie Deutsch lernen und lehren
Znalosť cudzích jazykov (nielen jedného) vám otvára dvere do sveta. Jazyk nie je iba základným prostriedkom komunikácie, ale vďaka nemu môžete bližšie spoznať cudzie kultúry, ich zvyky a históriu, či lepšie pochopiť ich videnie reality a každodenný život. Nemecky hovoriace krajiny sú od nás geograficky nie vzdialené a historicky a kultúrne v mnohom blízke. O to viac je znalosť nemčiny v stredoeurópskom kontexte pridanou hodnotou pre každého, kto sa na medzinárodnom trhu práce chce úspešne uplatniť.

Charakteristika študijného programu

Študijný program nemecký jazyk a literatúra sa ako učiteľský smer študuje v kombinácii s ďalším predmetom. Štúdium sa realizuje v nemeckom jazyku. Počas bakalárskeho štúdia si študenti osvoja poznatky z jednotlivých jazykovedných (fonetika, lexikológia, morfológia a syntax) a literárnych (úvod do štúdia literatúry, dejiny literatúry) disciplín, ďalej z dejín a reálií nemecky hovoriacich krajín a základov didaktiky. Študenti si zároveň zdokonalia rečové zručnosti a nadobudnú kľúčové kompetencie nevyhnutné pre učiteľské povolanie. Súčasťou štúdia je absolvovanie pedagogickej hospitačnej praxe na základných a stredných školách a gymnáziách.
V rámci spoločnej pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľa získajú absolventi vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, poznajú a vedia aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež poznajú organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a získajú prvé učiteľské skúsenosti v rámci pedagogickej praxe v školskom prostredí. Aj vďaka tomu sú schopní sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a literatúra nájdu uplatnenie v praxi ako učitelia a pomocní učitelia na 1. stupni základných škôl, v jazykových školách, referenti v rôznych orgánoch štátnej správy, pracovníci v kultúrno-spoločenských inštitúciách, sprievodcovia v cestovnom ruchu a pod.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook