Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc.Mgr. Andre Blaščíková, PhD. (podprogram náboženská výchova)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Pracovisko Katedra náboženských štúdií
Informácie info

Charakteristika študijného programu

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii s iným predmetom školskej výchovno-vzdelávacej sústavy) sprostredkúva študentovi sociokultúrne obsahy, ktoré majú výrazný emocionálny, hodnotový, etický a náboženský rozmer. Základnú bázu predmetovej špecializácie študenta v bakalárskom stupni tvorí poznanie filozofického a teologického východiska náboženskej výchovy. Študent sa oboznamuje s princípmi kresťanskej viery a myslenia. Spoznáva a učí sa interpretovať učenie Cirkvi. Získava tiež poznatky z oblasti biblických vied, ktoré aktívne implementuje do príprav biblickej katechézy. Časť študijného programu je venovaná etike a morálnej teológii, kde je dôraz položený na problematiku základnej voľby, svedomia, prirodzeného morálneho zákona a cnosti. Študijný program sprostredkúva študentovi aj poznanie iných náboženstiev a skúsenosť s ekumenickým dialógom. Popri teoretickej časti študijného programu sa už v bakalárskom stupni študent zúčastňuje pedagogickej praxe, ktorá je orientovaná na pozorovanie a reflexívne hodnotenie procesov výchovy a vzdelávania a realizovaná priamo v prostredí základných a stredných škôl.
Časť študijného programu je zameraná aj na pedagogický a psychologický základ. Jeho výučba prebieha na Pedagogickej fakulte. Študent sa v jeho rámci oboznamuje so základnou charakteristikou psychológie žiaka, s jednotlivými didaktickými postupmi a získava praktické zručnosti s vedením vyučovacej hodiny.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) je predovšetkým pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Po dosiahnutí prvého stupňa vzdelania môže vykonávať profesiu asistenta učiteľa, pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, školského administratívno-metodického pracovníka. Uplatnenie nájde aj v detských besiedkach, kresťanských kluboch, či v iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook