Kulturológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program kulturológia
Pracovisko Katedra kulturológie
Informácie Rozmanitosť a kreativita. Začni študovať s nami.

Charakteristika študijného programu

Kulturológia ako syntetizujúca humanitná disciplína sa zaoberá filozofiou kultúry v širšom kontexte kulturálnych štúdií jej rozmanitých oblastí, a to v interdisicpilnárnych presahoch do príbuzných disciplín estetiky, filozofie, sociológie, antropológie, etiky, semiotiky, psychológie a i. Štruktúra študijného programu, ako aj obsah, logická štruktúra, formy výučby a nadväznosť jednotlivých predmetov študijného programu zabezpečujú splnenie charakteristiky 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z profilu absolventa dáva študijný program možnosť získať základné teoretické poznatky a praktické zručnosti v oblasti dejín a teórie kultúry, dejín umeleckej kultúry ako aj súčasných kulturologických koncepcií, na ktoré môže študent nadviazať v študijných programoch na 2. stupni. Absolventi odboru Kulturológia na 1. stupni sú širokospektrálne zorientovaní v študijnom odbore: dokážu identifikovať rôznorodé problémy a procesy v súčasnej kultúre, dokážu im porozumieť na primeranej teoretickej úrovni, sú spôsobilí pracovať na úseku kultúry v štátnej a verejnej správe na miestnej a regionálnej úrovni, sú schopní pracovať v inštitúciách, ktoré pôsobia v kultúrno-osvetovej, kultúrno-vzdelávacej, a kultúrno-výchovnej oblasti, vo sfére umeleckej a mediálnej kultúry, dokážu rovnako tvorivo participovať v súčasnej diverzifikovanej sieti nezávislých kultúrnych centier, sú zorientovaní v problematike tretieho sektora a dokážu kvalifikovane pôsobiť v rôznych mimovládnych organizáciách, uplatnia sa ako organizátori a realizátori kultúrneho života vo sfére miestnej kultúry (lokálnej, regionálnej), pôsobia na strednej a nižšej úrovni riadenia v rôznych typoch kultúrnych zariadení a organizácií vo verejnom sektore, v oblasti nezávislej kultúry (manažéri a dramaturgovia nezávislých kultúrnych centier, organizátori festivalov nezávislej kultúry), ale aj ako samostatné podnikateľské subjekty vo sfére kultúry, sú pripravení zapojiť sa do pracovného procesu i pokračovať v 2. stupni štúdia.

Čo učíme v študijnom programe

V bakalárskom stupni štúdia získava študent pilotné informácie, základné penzum vedomostí o odbore kulturológia, jeho dejinách a metodológii (Úvod do kulturológie). Systematicky preniká do filozofických, historických a sociologických kontextov kultúry v rámci takých disciplín, akými sú predovšetkým Antická filozofia, Stredoveká filozofia, Novoveká filozofia, Dejiny kultúry a Dejiny umeleckej kultúry. Týmto spôsobom sa oboznamuje s pomerne širokým diapazónom poznatkov z najširších súvislostí. Nadobúda základný prehľad v postupnom štúdiu jednotlivých dejinných disciplín (Dejiny filozofie, Dejiny kultúry, Dejiny umeleckej kultúry – výtvarné umenie, hudba, divadlo a pod.). Na základe toho získava komplexný obraz o kultúre z najširších priezorov. Teoretické i praktické disciplíny sú rozdelené rovnomerne v konkrétnych semestroch a sú hlavne rovnocenne vyvážené. Študent dokáže absorbovať sumu informácií, ktorú môže ideálne rozvíjať i v praktickej sfére prostredníctvom dielní ich dokáže aplikovať v rozmanitom spektre realizácií, tvorivosti, iniciatíve. V ďalších etapách študijného plánu bezprostredne nastupujú ďalšie teoretické disciplíny, nutne obohacujúce príslušné jadro študijného odboru (Systematická kulturológia, Súčasné kulturologické koncepcie I. II., Sociológia kultúry, Sociológia umenia). V nemalej miere sú tiež zastúpené predmety, pripravujúce absolventa do praxe (Kultúrne inštitúcie a organizácie, Projektový manažment, Tvorivý seminár (grafický dizajn a fotografia), Základy PR zručností). Významne sa s nimi počíta v systematickom profilovaní budúceho absolventa odboru kulturológia, ktorý bude teoreticky, poznatkovo, informačne vyzbrojený do praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka kulturológie 1. stupňa môže pracovať na nižšom a strednom stupni riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach, ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života, v osvetovej oblasti a pod. Absolvent/ka kulturológie 1. stupňa nachádza svoje uplatnenie konkrétne ako manažér/ka kultúrnych inštitúcií a projektov, organizátor/ka kultúrnych a umeleckých podujatí, kultúrny/a animátor/ka, pracovníci lokálnych a verejnoprávnych, príp. komerčných médií, kvalifikovaný/á odborník/čka v oblasti umeleckej kultúry, kultúrnych a sociálnych procesov, pracovník/čka v kultúrnych a osvetových zariadení napr. v oblasti dramaturgie nezávislých kultúrnych centier a pod.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook