História - Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (história)
doc. Andrea Javorská, PhD. (filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Informácie História a filozofia patria medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia histórie a filozofie sú uplatniteľní najmä v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky. Ďalej sa môžu uplatniť v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách časopisov.

Charakteristika študijného programu

Študijný program medziodborového štúdia história – filozofia je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti z oboch odborov a to v prípade odboru história zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru filozofia nadobudne študent poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, o kľúčových postavách v dejinách filozofie od staroveku po súčasnosť. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia oboch odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch študovaných odborov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia medziodboru história – filozofia sú na základe nadobudnutých odborných znalostí a zručností spôsobilí uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to buď v odbore história alebo filozofia, prípadne v príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť v kultúrnych inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá a galérie, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach. Sú schopní vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách. Teoretické vedomosti Absolventi bakalárskeho štúdia medziodboru história – filozofia získajú základné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti v oboch odboroch. Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi v prípade odboru história vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru filozofia nadobudne študent poznatky o hlavných filozofických systémoch, školách a nosných problémoch, o kľúčových postavách v dejinách filozofie od staroveku po súčasnosť. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch odborov.

Praktické vedomosti

Absolventi medziodboru história – filozofia dokážu identifikovať a špecifikovať konkrétny problém a sformulovať jemu zodpovedajúcu filozofickú otázku, dokážu uviesť možné riešenia problému, ohodnotiť ich vzhľadom na konkrétne podmienky a v súvislosti s týmito podmienkami vybrať a navrhnúť im zodpovedajúce riešenia. Absolvent si je vedomý nutnosti vždy nového kladenia otázok a potreby ich zodpovedania v aktuálnom kontexte a konkrétnej dejinnej situácii. Absolventi medziodborového štúdia odborov histórie a filozofie dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi a orientovať sa v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Ovládajú prácu s prameňmi, vedia ich využiť v analýze i prezentácii v rôznych formách. Zvládnu koncipovanie odborných textov. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti Absolventi sú schopní samostatne riešiť úlohy, pracovať v tímoch a kooperovať s pracovníkmi z príbuzných vedných disciplín. Sú spôsobilí uchádzať sa o pokračovanie v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského štúdia.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook