História – Archeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (história)
prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.(archeológia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program  - história
magisterský študijný program - archeológia
Pracovisko Katedra histórie
Katedra archeológie FF UKF v Nitre
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni (archeológia)

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program je prienikom oboch študijných odborov (história a archeológia). Absolventi získajú základné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti. Študijný program je zostavený tak, aby v rámci Histórie poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odboru i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru pravekými dejinami počnúc a modernými dejinami končiac. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru. Absolvent nadobudne zároveň základné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti aj z Archeológie. Bude ovládať terminológiu odboru, deskripciu a základné analytické postupy spracovania archeologických kontextov a nálezov, základnú interpretáciu trojrozmerného materiálu a nálezovej situácie s náležitým chronologickým a kultúrnym zaradením. Získa prehľad aj o interdisciplinárnom prepojení archeológie a spozná základné legislatívne normy ochrany pamiatkového fondu a realizácie archeologických výskumov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť v kultúrnych inštitúciách zameraných na archeológiu a históriu, ako sú múzeá a galérie, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach. Sú schopní vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách.

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook