História

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program história
Pracovisko Katedra histórie
Informácie História je jedna z kľúčových humanitných disciplín, ktorá umožňuje študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi štúdia histórie sú uplatniteľní najmä v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky.

Charakteristika študijného programu

Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odboru i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru pravekými dejinami počnúc a modernými dejinami končiac. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia odboru história sú na základe nadobudnutých odborných znalostí a zručností spôsobilí uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to v odbore história, alebo v príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť v kultúrnych inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá a galérie, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach. Sú schopní vykonávať odborné práce v historických knižniciach, v pamiatkových inštitúciách, resp. vedeckých pracoviskách.

Teoretické vedomosti

Absolventi bakalárskeho štúdia odboru história získajú základné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti v odbore. Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia odboru i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru pravekými dejinami počnúc a modernými dejinami končiac. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru.

Praktické schopnosti

Absolventi dokážu aplikovať teoretické vedomosti z propedeutických historických disciplín v praxi a orientovať sa v poznatkoch z dejín ľudskej spoločnosti. Ovládajú prácu s prameňmi, vedia ich využiť v analýze i prezentácii v rôznych formách. Zvládnu koncipovanie odborných textov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolventi sú schopní samostatne riešiť úlohy, pracovať v tímoch a kooperovať s pracovníkmi z príbuzných vedných disciplín. Sú spôsobilí uchádzať sa o pokračovanie v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského štúdia.
 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook