Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Filozofia
Pracovisko Katedra filozofie

Charakteristika študijného programu

V prvom roku štúdia je pozornosť orientovaná na vysvetlenie základných kategórií a konceptov vo filozofii, vzťahu filozofie a ostatných vedeckých disciplín najmä prostredníctvom filozofickej propedeutiky, dejín antickej a stredovekej filozofie, logiky, filozofickej antropológie a etiky. Študent si tiež osvojuje schopnosti čítania a analýzy filozofického textu ako aj schopnosti samostatnej formulácie a návrhov riešenia rôznych filozofických problémov. V druhom roku štúdia sa dôraz kladie na prehlbovanie vedomostí študenta z oblasti dejín novovekej filozofie a dejín filozofie 19. storočia. Študent rozvíja svoje poznatky v oblasti metafyziky, epistemológie, sociálnej a politickej filozofie. Prehlbuje svoje schopnosti v ústnej a písomnej formulácii a komunikácii rôznych problémov filozofie, rozvíja sa jeho schopnosť v analýze a interpretácie filozofických textov. Prostredníctvom doplňujúcich vedomostí prehlbuje svoje poznanie miesta a funkcie filozofie v spoločnosti.
V treťom roku štúdia študent určitým spôsobom završuje svoje vedomosti z dejín filozofie prostredníctvom osvojovania si konceptov súčasnej a slovenskej filozofie, poznatky zo systematickej filozofie rozvíja na úrovni ekofilozofie a metodológie vied. Ťažisko rozvoja schopností študenta sa postupne presúva na formovanie jeho schopnosti samostatnej formulácie problémov filozofie, poznanie ich riešenia v histórii filozofie, schopnosť ich komunikovania a vysvetľovania.
Vyvrcholením a súčasne aj syntézou jeho bakalárskych vedomostí ako aj jeho schopnosti tvorivého uplatnenia poznatkov je napísanie bakalárskej práce.
Študijný program filozofia vychádza vo svojom obsahu dôsledne z opisu študijného odboru 2.1.1 filozofia pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Obsah študijného programu zabezpečuje dosiahnutie parametrov stanovených opisom študijného odboru pre odborný profil absolventa. Jadro znalostí sa v študijnom programe realizuje prostredníctvom predmetov Filozofická propedeutika, Dejiny antickej, stredovekej, renesančnej, novovekej filozofie, Dejiny filozofie 19. a 20. storočia a Dejiny Slovenskej filozofie. Potom sú do jadra programu zahrnuté predmety Metafyzika I., II, Epistemológia I., II, Etika I., II, Filozofická antropológia I.,II, Politická filozofia, Sociálna filozofia, Logika I.,II, Metodológia vedy. Ich cieľom je aby študent dosiahol potrebné teoretické vedomosti o základnom členení filozofie, zvládol základný pojmový aparát, pozná hlavné filozofické systémy, školy, prúdy, problémy a predstaviteľov, má znalosti z jednotlivých oblastí filozofie a pozná základné metodologické postupy. Predmety, ktoré nie sú zaradené do jadra programu, sú určené na rozvoj poznania študenta podľa jeho výberu a patria k nim predovšetkým predmety Byzantská antropológia, Dejiny etického myslenia, Dejiny estetického myslenia, Základy politológie, Politický systém SR, Teória štátu a práva, Úvod do orientálnej filozofie, Dejiny logiky, Základy sociológie, Medzinárodné vzťahy, Spoločenská etiketa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru filozofia má znalosti zodpovedajúce základnej problematike, pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia. Rozsah a hĺbka jeho znalostí ho oprávňuje pokračovať v štúdiu odboru (2. stupeň – Mgr.), prípadne v štúdiu 2. stupňa (Mgr.) príbuzných odborov (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolania v nižšie uvedených oblastiach. V súvislosti s konkrétnymi problémami je schopný: identifikovať im zodpovedajúcu špecifickú oblasť; uviesť a objasniť už použité alebo štandardne používané spôsoby ich riešenia; adaptovať a aplikovať tieto riešenia v konkrétnych praktických podmienkach problému. Absolvent je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy, kriticky zhodnotiť ich možné riešenia.
Absolventi študijného odboru filozofia (1. stupeň) sú spôsobilí vykonávať činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach:
  • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
  • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
  • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
  • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
  • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
  • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
  • politické inštitúcie,
  • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
  • masmédiá.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook