Editorstvo a vydavateľská prax

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Slovenský jazyk a literatúra
magisterský študijný program Editorstvo a vydavateľská prax
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry

Charakteristika študijného programu

Štruktúra programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Na základe toho je zabezpečená gradácia v nadobúdaní odborných vedomostí a rečových zručností. V prvom roku štúdia sa študenti oboznamujú v rámci úvodných prednášok s disciplínami, ktorých úlohou je oboznámiť študentov s problematikou médií a mediálnej komunikácie, základmi editorstva a upevniť ich vedomosti a praktické zručnosti zo slovenského jazyka. Úlohou týchto disciplín je oboznámiť študentov s problematikou ortografie, lexikológie, tvorby a analýzy písaného textu. Disciplíny zo slovenskej literatúry ponúkajú študentovi kvalifikované poznatky z teórie literatúry, interpretácie umeleckého textu a staršej slovenskej literatúry. Získané vedomosti z menovaných oblastí sú kvalifikovaným predpokladom k otvoreniu získavania editorských a vydavateľských kompetencií. Z oblasti počítačovej grafiky a úpravy textu postupne nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti z grafiky textu a grafickej redakcie publikácie.
Druhý ročník štúdia ponúka rozšírenie a prehĺbenie vedomostí z oblasti knižnej kultúry a z oblasti fungovania edičnej a vydavateľskej praxe na Slovensku. Disciplíny zo slovenského jazyka, v rámci ktorého si študent napr. kóduje poznatky z oblasti morfológie, frazeológie, štylistiky, prehlbujú jeho vedomosti z lingvistiky. Z oblasti slovenskej literatúry (teórie a dejín slovenskej literatúry 19. a 20. storočia) preniká k hlbšiemu pochopenie vývinových premien slovenskej literatúry z diachrónneho hľadiska. Získané vedomosti z menovaných oblastí postupne začínajú vytvárať reálne predpoklady k vypracovaniu záverečnej práce.
V treťom roku štúdia završujú študenti absorbovanie poznatkov študijného programu editorstvo a vydavateľská prax. Venujú sa problematike paleografie, štylistike slovenského jazyka, redakčným praktikám, sociolingvistike a psycholingvistike, slovenskej literatúre 20. storočia a zároveň vstupuje do poznania médií a ich fungovania v kultúre.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu editorstvo a vydavateľská prax ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania a predpokladá sa jeho uplatnenie v oblasti široko chápanej knižnej kultúry: Absolventi bakalárskeho stupňa sú spôsobilí uplatniť sa v praxi:
a) editori, textológovia a korektori, kvalifikovaní pracovníci pripravujúci vydanie knižných publikácií,
b) v kultúrnych a reklamných agentúrach,
c) v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v masmédiách a vydavateľstvách,
d) v treťom sektore a mimovládnych organizáciách,
e) v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín v tom najširšom slova zmysle.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook