Archeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Archeológia
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni

Charakteristika študijného programu

Počas 1. stupňa vysokoškolského štúdia získa poslucháč prehľad o pravekom a včasno-dejinnom vývoji predovšetkým územia Slovenska, resp. strednej Európy. V oblasti poznania archeologických prameňov sa naučí orientovať sa v ich základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a získa potrebný prehľad v odbornej literatúre. Oboznámi sa s platnými právnymi normami, ktoré legislatívne určujú prípravu a realizáciu základného terénneho výskumu a garantujú ochranu národného kultúrneho dedičstva. Osvojí si základné postupy a zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu. Absolvent je so znalosťou základov metodiky archeologického bádania spôsobilý analyzovať archeologické pramene a kontexty a zasadiť ich do súvislostí historického a kultúrneho vývoja Slovenska a Európy.

Uplatnenie absolventov

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa ako technickí pracovníci v múzeách, vedeckých inštitúciách archeologického zamerania, pamiatkových úradoch alebo osvetových strediskách.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook