Žurnalistika - História

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (história)
doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. (žurnalistika)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program – žurnalistika
magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra žurnalistiky a nových médií
Informácie Žurnalistika patrí pod študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá. Pripravuje do praxe budúcich žurnalistov, informujúcich verejnosť o dianí v minulosti i prítomnosti. História patrí medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia žurnalistiky a histórie sú uplatniteľní v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky, v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách novín, časopisov a vydavateľstiev.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Medziodborový bakalársky študijný program žurnalistika – história je prienikom dvoch študijných odborov. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Študijný program je zostavený tak, aby v rámci histórie poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru. Absolventi si vedia vyhľadať základnú literatúru určenú pre študijný odbor a pracovať s ňou tak, aby dokázal syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté. Poznajú druhy pramenného materiálu k jednotlivým historickým epochám a dokáže s ním pracovať, čo sa prejavuje v spracovaní záverečnej práce. Absolventi tiež získajú poznatky z oblasti rozhlasovej a televíznej tvorby, nových médií a metodiky žurnalistickej práce, základov mediálnej semiotiky, interpretácie mediálnych obsahov a mediálnej gramotnosti ako základ pre prácu v médiách. Absolventi študijného programu dokážu nadobudnuté vedomosti využiť v praxi, čo sa prejavuje najmä v schopnosti vedeckej argumentácie pri spracovávaní zadaného problému témy bakalárskej práce. Svoje vedecké zistenia vie komunikovať s vedeckou i laickou obcou a dosiahnuté závery si vie obhájiť. Pri výskume a koncipovaní textov uplatňuje princípy etického správania a pozná dôsledky neetického konania pre jeho ďalšie profesijné pôsobenie. Absolventi prvého stupňa štúdia sú schopní ďalej samostatne získavať nové informácie z odboru.
 

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijnom programe žurnalistika – história nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod historické vedy. Sú schopní zastávať zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka. Sú spôsobilí vykonávať profesie v pamäťovo-fondových inštitúciách (múzeum, knižnica, archív), redakciách webových, printových, auditívnych alebo audiovizuálnych médií (redaktor).
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo