História - Filozofia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (história)
prof. PhDr. Silvia Tomášková, CSc. (filozofia)
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program  - história
doktorandský študijný program - slovenské dejiny
Pracovisko Katedra histórie
Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Informácie História a filozofia patria medzi kľúčové humanitné disciplíny, ktoré umožňujú študentom nadobudnúť rozhľad v dejinných a myšlienkových súvislostiach rôznych historických epoch a sférach života. Absolventi medziodborového štúdia histórie a filozofie sú uplatniteľní najmä v pamäťových a kultúrnych inštitúciách, ktoré si vyžadujú všeobecný prehľad a schopnosť popularizovať vedecké poznatky. Ďalej sa môžu uplatniť v masovokomunikačných prostriedkoch, v štátnej správe i samospráve, občianskych združeniach alebo redakciách časopisov.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Medziodborový bakalársky študijný program história – filozofia je prienikom oboch študijných odborov. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické, teoreticko-metodologické a filozofické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historickej geografie, dejín umenia a klasických pomocných vied historických. Získa tiež vedomosti o filozofických smeroch od antiky až po 20. storočie. Ich cieľom je poukázať na základné členenie filozofie, hlavné filozofické systémy, školy, ale aj problémy a základné metodologické postupy. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odborov. Absolventi si vedia vyhľadať základnú literatúru určenú pre študijný odbor a pracovať s ňou tak, aby dokázali syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté. Poznajú druhy pramenného materiálu k jednotlivým historickým epochám a dokážu s ním pracovať, čo sa prejavuje v spracovaní záverečnej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijnom programe história – filozofia nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod historické vedy, zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka. Sú spôsobilí vykonávať profesie v pamäťovo-fondových inštitúciách (múzeum, knižnica, archív).

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo