Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program muzeológia
Pracovisko Katedra muzeológie
Informácie Prečo študovať pamiatkovú starostlivosť a kultúrne dedičstvo?
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Bakalársky študijný program pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo je zameraný na všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany, prezentácie a riadenia kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry starostlivosti o nehnuteľné pamiatky ako aj hnuteľné doklady minulosti. V predmetoch študijného programu je teoretická časť zastúpená viacerými kurzami z oblasti ochrany, prezentácie a manažmentu kultúrneho dedičstva, dejín pamiatkovej starostlivosti a príbuzných vedných disciplín (hlavne história, architektúra a dejiny umenia). Dôležitú súčasť tvoria kurzy z oblasti materiálnej kultúry. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu hnuteľných i nehnuteľných dokladov minulosti, ich odbornú ochranu, prezentáciu a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z oblasti moderných počítačových technológii, zameraných na obsluhu a spracovanie dát, ako aj prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva. Odborný obsah študijného programu zohľadňuje, všetky relevantné komponenty štúdia so zameraním na potreby študentov ako aj na aktuálne nároky spoločnosti 21. storočia v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Absolvent/ka bakalárskeho študijného programu pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo získa vedomosti zamerané na tradičnú materiálnu, duchovnú, sociálnu a umeleckú kultúru s múzejnou praxou a praktickou starostlivosťou o nehnuteľné kultúrne pamiatky.

Uplatnenie absolventov

S využitím poznatkov aktuálnej pamiatkovej legislatívy, znalostí o vývoji architektúry, ochrany a prezentácie nehnuteľných kultúrnych pamiatok, je absolvent/ka spôsobilý/á na odbornú prácu na poli inštitúcií, zameriavajúcich sa na správu a obnovu týchto pamiatok. Zvládnu prepájať výskumnú a zberateľskú prácu v teréne a jej výsledky premietnuť do prezentácie pamiatok a práce s verejnosťou. Získajú vedomosti o zákonitostiach vývoja historickej architektúry, ktoré implementujú v praktickom procese ochrany týchto pamiatok. Absolvent/ka je spôsobilý/á vykonávať prácu najmä v nasledovných profesijných oblastiach: odborný pracovník Pamiatkového úradu SR, v múzeách a galériách ako špecialista na spoločenskovedné zbierky, odborník na manažment a marketing pamäťových inštitúcií, v miestnej a regionálnej kultúre, v sociálnej a kultúrnej sfére najmä na regionálnej úrovni, vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére na odboroch kultúry, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v regionálnych masmédiách, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska, v organizáciách cestovnom ruchu, orientovaných na kultúrne dedičstvo a v neposlednom rade v organizáciách tretieho sektoru, ktoré sa špecializujú na záchranu a prezentáciu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo