Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii)

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Lingvodidaktika
Pracovisko Katedra romanistiky a germanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

(francúzsky a/alebo taliansky a/alebo španielsky jazyk a literatúra)
Absolvent/ka učiteľského študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr má systematické a – v závislosti od svojej individuálnej profilácie – aj špecializované teoretické i praktické znalosti zvoleného románskeho jazyka. Orientuje sa v oblasti štylistiky, pragmatiky, textológie, semiotiky. Má schopnosť koherentného pohľadu na problematiku študovanej románskej literatúry, solídne sa orientuje v ich vývinových procesoch, kultúrnych kontextoch aj aktuálnych témach. Vie svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti na samostatnej odbornej (prípadne aj vedeckej) a umeleckej úrovni použiť v interkultúrnej komunikácii a v pedagogickom procese či v procese prekladu. Je plne kvalifikovaný/á na prácu učiteľa/učiteľky zvoleného románskeho jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže viesť žiakov a študentov v ich prezenčnej aj domácej príprave a podporovať ich rozvoj. Je schopný/á orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, ako aj zúčastňovať sa na tvorbe vzdelávacích programov na úrovni školy a zostavovať metodické materiály pre vyučovanie. V závislosti od študijnej profilácie a štruktúry absolvovaných predmetov sa študent môže prihlásiť na štátnu skúšku z minimálne jedného, najviac zo všetkých ponúkaných románskych jazykov.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo