Editorstvo a vydavateľská prax

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Editorstvo a vydavateľská prax
Pracovisko Katedra slovanských filológií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Príprava absolventa/absolventky je založená na osvojení si teoretických vedomostí a praktických skúseností z oblasti spisovného jazyka (ortografia, základy morfologickej stavby slovenčiny, základy syntaktickej stavby slovenčiny, štylistika slovenského jazyka), dejín a teórie literatúry (slovenská literatúra od najstarších čias po súčasnosť, európsky a svetový literárny kontext, teória literatúry), editorstva a vydavateľskej praxe (základy editorstva, základy textológie, redakčná úprava textu, grafická redakcia publikácie, webové redakčné systémy, špecifikum tvorby periodík). Absolvent/ka bude tiež disponovať základnými poznatkami z oblasti marketingu, autorského práva, kulturológie a cudzieho jazyka. Samozrejmou súčasťou jeho nadobudnutej odbornosti bude aj kvalitné vybavenie z teórie a praxe počítačovej grafiky.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky bakalárskeho štúdia sa uplatnia na pracovných pozíciách v oblasti široko chápanej knižnej kultúry: v redakciách vydavateľstiev, napr. ako pracovníci v oblasti marketingu, editori a korektori, kvalifikovaní pracovníci pripravujúci vydanie knižných publikácií; v kultúrnych a reklamných agentúrach; v umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo