Etnológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Etnológia
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Tu sa dozviete ďalšie potrebné informácie o štúdiu na našej katedre
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Študijný odbor etnológia skúma vývin socio-kultúrnej reality rozmanitých spoločenských skupín. Prostredníctvom kvalitatívnych aj kvantitatívnych metód výskumu v lokálnych a regionálnych kontextoch ich fungovania. V bakalárskom programe je dôraz kladený na tieto nosné témy: dejiny a teoreticko-metodologické aspekty etnológie, folkloristiky, etnomuzikológie a etnochoreológie, metódy a techniky terénneho výskumu, materiálnu kultúru a technológie, socionormatívnu kultúru, sociálne vzťahy a spoločenskú organizáciu, tradičné umenie, slovesnú a hudobnú folkloristiku, etnické teórie a kultúrno-spoločenské charakteristiky etnických minorít na Slovensku, urbánnu etnológiu. Súčasťou jadra študijného plánu je terénny výskum, ktorý predpokladá prípravu projektov a ich realizáciu. Dôležitou zložkou študijného plánu je odborná prax, počas ktorej študenti nadobúdajú priame skúsenosti s aplikáciou svojich zručností a znalostí v praxi, tiež získavajú dôležité kontakty. K dobrej orientácii v odbore je nevyhnutné ovládanie cudzích jazykov. Ich výučba je zakotvená v študijnom pláne.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu etnológia (1. stupeň) dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej materiálnej, duchovnej, sociálnej kultúre, o hudobnom, tanečnom a slovesnom folklóre, ako aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Má vedomosti o akulturačných procesoch a problematike medzietnického spolužitia, vie sa zorientovať v kultúrnych špecifikách v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického výskumu prispieva ku kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére. Vďaka odbornej praxi získava potrebné zručnosti v rôznych kultúrnych inštitúciách.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo