Anglistika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Program sa zameriava na komplexný rozvoj jazykových, komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií v anglickom jazyku a dôrazom na premostenie lingvistických disciplín (praktikum anglickej výslovnosti, morfológia, lexikológia, syntax) s literárnymi (britská, americká, postkoloniálna, detská literatúra). Program ponúka disciplíny zamerané na interkultúrnu komunikáciu, projektový manažment, IT zručnosti alebo využitie anglického jazyka v masmédiách a editovaní, v ktorých sa rozvíjajú mäkké zručnosti, analytické a kritické myslenie, schopnosti riešenia problémov a komunikačné zručnosti.
Absolvent/ka dôkladne ovláda anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, má adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historickom kontexte anglofónnych krajín. Je schopný/á analyzovať a interpretovať literárne a neliterárne texty, kreatívne aplikuje teoretické znalosti z oblasti interpersonálnej komunikácie a projektového manažmentu v praxi, flexibilne uplatňuje nadobudnuté teoretické znalosti pri riešení interdisciplinárnych problémov a využíva IT zručnosti pri príprave samostatných a skupinových projektov. Absolvent/ka dokáže efektívne komunikovať a prezentovať svoje názory a využíva kritické myslenie a analytické zručnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolvent/-ka sa môže uplatniť v oblasti obchodu a súkromnej firemnej sféry, štátnej správy, v oblasti kultúry, turizmu, interkultúrnej mediácie a v oblasti médií. Absolvent študijného programu môže pokračovať v magisterských programoch ako napr. anglický jazyk v odbornej komunikácii ako aj v iných príbuzných študijných odboroch.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo