Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Študijný program je zameraný na odborné vzdelávanie v oblasti vyučovania anglického jazyka a literatúry. Rozvíja teoretické vedomosti a praktické zručnosti, hlavne v oblasti stavby a používania angličtiny a interpretácie literárnych textov anglofónnych krajín, a pomáha nadobudnúť kompetencie potrebné pre ďalšie štúdium v odbore. Podporuje skúsenostné štúdium a učí porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.
Absolvent ovláda anglický jazyk na vysokej odbornej úrovni v písanej aj hovorenej forme a pozná základný obsah disciplín študijného zamerania učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Disponuje základnými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre samostatnú tvorivú činnosť a pre spoluprácu pri riešení odborných projektov v oblasti jazykového vzdelávania. Má predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.

Uplatnenie absolventov

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo