Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program učiteľstvo akademických predmetov – magisterský stupeň učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii
Pracovisko Katedra romanistiky a germanistiky
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Absolvent/ka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry získa základné teoretické poznatky o jednotlivých rovinách jazykového systému súčasnej nemčiny, ovláda pojmový aparát, základné metodologické východiská a postupy lingvistického, literárnovedného, literárnohistorického a didaktického bádania. V rámci kulturologickej kompetencie má rozsiahle poznatky z literatúry germanofónnych krajín, histórie, kultúry a reálií nemeckej jazykovej oblasti. Absolvent/ka disponuje rečovými zručnosťami, dokáže ústne a písomne plynule komunikovať v nemeckom jazyku a je schopný/á adekvátne a samostatne riešiť úlohy za účelom zabezpečenia bezproblémovej interlingválnej a interkultúrnej komunikácie v škole i mimo nej. Taktiež má ucelené poznatky o kritériách a aspektoch pozorovania vyučovacieho procesu ako aj o jednotlivých disciplínach odborovej didaktiky nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo