Archeológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program Archeológia
Pracovisko Katedra archeológie
Informácie Čo ponúkame a v čom sme inovatívni
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program archeológie poskytuje prehľad o pravekom a včasnodejinnom vývoji a o interdisciplinárnej spolupráci (geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, pomocné vedy historické, atď.). Poskytuje zároveň aj základy aplikácie moderných počítačových metód. Absolvent je pri práci s materiálom zorientovaný v jeho základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a má potrebný prehľad v odbornej literatúre. Je spôsobilý výsledky základného výskumu, ako aj nálezový fond publikovať deskriptívnou i analytickou formou. Teoretické a praktické znalosti terénneho výskumu sú obsiahnuté v náplni základných kurzov a ich praktická realizácia je realizovaná povinnou odbornou praxou na vykopávkach. Súčasťou výučby je aj oboznámenie sa s platnými právnymi normami, ktoré legislatívne určujú prípravu a realizáciu archeologického terénneho výskumu a garantujú ochranu a prezentáciu národného kultúrneho dedičstva.

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore archeológia s orientáciou na pravek a včasnohistorický vývoj Slovenska a môžu pôsobiť ako členovia výskumných tímov vedeckovýskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum v pracovnom tíme vedeným Mgr., v múzeách, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, kde sa nepožaduje VŠ vzdelanie.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo