Estetika

Bakalársky študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program estetika
Pracovisko Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky
Informácie Šípka v logu pracoviska ukazuje správny smer každému, kto sa cez umenie chce dozvedieť viac aj o sebe
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu

Absolvent/absolventka prvého stupňa štúdia estetiky má základné teoreticko-metodologické vedomosti, ktoré sú východiskom pre odbornú prax i vedecký výskum. Ovláda kategoriálny aparát estetiky, filozofie umenia a semiotiky umenia, dokážu kvalifikovane identifikovať všetky úrovne a prvky umeleckého diela (predovšetkým slovesného, výtvarného a hudobného), a to aj s ohľadom na ich žánrové osobitosti, s presahom aj k špecifikám populárnej kultúry, príslušných médií a umenia pre deti a mládež v miere, v akej sú diela tejto povahy samozrejmou súčasťou príkladov a prípadových štúdií povinného bloku Interpretačných seminárov. Absolvent/absolventka je oboznámený/á so základnými príznakmi všetkých umeleckých slohov a ich najreprezentatívnejšími dielami, ako aj s estetickými koncepciami od staroveku po súčasnosť. Má základné skúsenosti s praktickým pôsobením v médiách, galériách a ďalších kultúrnych inštitúciách. Vďaka týmto spôsobilostiam dokážu samostatne interpretovať literárne, výtvarné a hudobné diela s presahmi k špecifikám populárnej kultúry a umenia pre deti a mládež, a to aj v medzidruhových a historickovývinových súvislostiach.

Uplatnenie absolventov

Nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti dávajú absolventovi/absolventke kompetenciu uplatniť sa v odborných inštitúciách s umelecko-kultúrnym zameraním, ako aj v tých oblastiach kultúrneho a spoločenského života, súkromného a verejného sektoru, ktoré majú vzťah k umeniu (kultúrne inštitúcie typu klasických galérií, ale aj nekonvenčných výstavných priestorov, redakcie printových a iných médií, ustanovizne venované záujmovej umeleckej a kultúrnej aktivite, inštitúcie organizujúce miestny kultúrny život na úrovni obce, mesta, regiónu, programy osvetových stredísk zamerané na tvorivé dielne a pod.). Absolvent/absolventka môže tiež pôsobiť ako člen/členka inštitucionálnych tímov, v ktorých je žiadaná tvorba rešerší a deskriptívnych analýz estetických či špecifickejšie umeleckých javov.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo