Štátne skúšky

  • Spôsob organizácie štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020 na FF UKF v Nitre
  • Záverečné práce sa odovzdávajú výlučne elektronicky prostredníctvom AIS. Prácu nie je potrebné tlačiť a viazať, ani ju fyzicky odovzdávať na študijnom oddelení. Záverečná práca musí spĺňať ustanovenia Smernice UKF č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.
    AIS umožňuje študentovi priamo vygenerovať zadanie záverečnej práce a vložiť ho do záverečnej práce. UKF zavádza elektronickú archiváciu licenčných zmlúv, a preto papierové licenčné zmluvy nie sú pre UKF potrebné, čo upravuje poslednú inštrukciu v manuáli vkladania záverečných prác.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook