Interné formy štúdia

 

 • AiS - informácie k používaniu Akademického informačného systému (AiS2)

  • Tu nájdete návody na používanie Akademického informačného systém
  • Dôležité termíny týkajúce sa zápisu predmetov do AIS a prihlasovania na rozvrh v akademickom roku 2019/2020 nájdete tu.
  • Manuál hodnotenia výučby a pedagógov prostredníctvom AIS nájdete tu.
 • Dokumenty na stiahnutie

 • Aktuálna ponuka študijných programov v dennej forme štúdia

  • Ponuka študijných programov na akad. rok 2020/2021 je zverejnená tu.  

 • Aktuálne oznamy a dôležité termíny

   • Hodnotenie výučby a pedagógov študentmi na FF UKF v Nitre nájdete tu.
   • Sociálne štipendium - bližšie informácie o sociálnych štipendiách získate tu.
   • Harmonogram akademického roka 2019/2020 nájdete tu.
   • Oznam pre študentov 2. ročníka magisterských učiteľských študijných programov nájdete tu 
   • Informácie o slávnostnej imatrikulácii študentov prvého ročníka nájdete tu.
   • Študijní poradcovia pre jednotlivé študijné programy na FF UKF v Nitre v akademickom roku 2019/2020
   • Informáciu o zápise predmetov štátnej skúšky do zápisného listu v akademickom roku 2018/2019 nájdete tu.

   • Záverečné práce

    • Manuál, v ktorom je opísaný postup prihlasovania sa na témy bakalárskych a magisterských prác nájdete tu. Prihlasovanie na záverečné práce sa realizuje prostredníctvom AiS. Nie je nutné vytláčať papierové prihlášky. Pri prihlasovaní sa na tému záverečnej práce odporúčame dodržať nasledovný postup: 1. Vybrať si tému záverečnej práce, ktorá je zverejnená v AIS (pozri postup, ktorý je uvedený vyššie); 2. Kontaktovať konzultanta, ktorý je pri práci uvedený a dohodnúť sa na ďalšom postupe (konzultant musí akceptovať študenta)
    • Manuál vkladania záverečných prác na kontrolu originality cez AIS nájdete tu.
   • Štátne skúšky

    • Informácie o štátnych skúškach v akademickom roku 2018/2019:

          - učiteľstvo akademických predmetov

          - prekladateľstvo a tlmočníctvo a jednoodborové študijné programy

    • Termíny štátnych skúšok:
    • predmety na FF - magisterské štúdium - 21. 5. 2019 - 29. 5. 2019
                             - bakalárske štúdium - 27. 5. 2019 - 6. 6. 2019
    • pedagogicko-psychologický a sociálny základ na PF:
                                     - magisterské štúdium - 15. 5. 2019 - 20. 5. 2019

    • Informácie o prihlasovaní na štátne skúšky v AiS2 nájdete tu.
    • Manuál vkladania záverečných prác na kontrolu originality cez AIS nájdete tu.
    • Žiadosť o opravný termín štátnej skúšky si môžete stiahnuť tu.
   • Promócie

   • Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium

    • Všetci študenti, ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia alebo študujú na 2 vysokých školách, sú povinní uhradiť školné v predpísanej výške. Podrobné informácie nájdete tu.

   • Kontaktné osoby pre denné formy štúdia

    • Jozefína Cintulová (e-mail: ), tel.: 037/6408457:                   

     • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, európske štúdiá, kulturológia, kulturológia - blízkovýchodné štúdiá, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia, sociológia.

    • Helena Pagáčová (e-mail: ), tel.: 037/6408457:         

     • bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika - etika profesijných činností, etika, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, filozofia, história, misijná práca, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry, žurnalistika;     

     • bakalárske študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie).

    • Zuzana Spišáková (e-mail: ), tel.: 037/6408458:      

     • magisterské jednoodborové študijné programy:  anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo, archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, taliansky jazyk a kultúra,  žurnalistika.

    • Bc. Marta Kubaľáková (e-mail: ), tel.: 037/6408458:    

     • bakalárske a magisterské učiteľské študijné programy  (UAP - všetky kombinácie);                                                                                                                    

     • magisterské študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie).

   • Úradné hodiny na študijnom oddelení

    • Pondelok  -  Štvrtok:  9.00 - 12.00

Formuláre

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook