Interné formy štúdia

 • AiS - informácie k používaniu Akademického informačného systému (AiS2)

  • Tu nájdete návody na používanie Akademického informačného systém
  • Dôležité termíny týkajúce sa zápisu predmetov do AIS a prihlasovania na rozvrh v akademickom roku 2019/2020 nájdete tu.
  • Manuál hodnotenia výučby a pedagógov prostredníctvom AIS nájdete tu.
 • Dokumenty na stiahnutie

 • Aktuálna ponuka študijných programov v dennej forme štúdia

  • Ponuka študijných programov na akad. rok 2020/2021 je zverejnená tu.  

 • Aktuálne oznamy a dôležité termíny

   • Hodnotenie výučby a pedagógov študentmi na FF UKF v Nitre nájdete tu.
   • Sociálne štipendium - bližšie informácie o sociálnych štipendiách získate tu.
   • Harmonogram akademického roka 2020/2021 nájdete tu.
   • Oznam pre študentov 2. ročníka magisterských učiteľských študijných programov nájdete tu 
   • Študijní poradcovia pre jednotlivé študijné programy na FF UKF v Nitre v akademickom roku 2020/2021
   • Informáciu o zápise predmetov štátnej skúšky do zápisného listu v akademickom roku 2018/2019 nájdete tu.

   • Záverečné práce

    • Manuál, v ktorom je opísaný postup prihlasovania sa na témy bakalárskych a magisterských prác nájdete tu. Prihlasovanie na záverečné práce sa realizuje prostredníctvom AiS. Nie je nutné vytláčať papierové prihlášky. Pri prihlasovaní sa na tému záverečnej práce odporúčame dodržať nasledovný postup: 1. Vybrať si tému záverečnej práce, ktorá je zverejnená v AIS (pozri postup, ktorý je uvedený vyššie); 2. Kontaktovať konzultanta, ktorý je pri práci uvedený a dohodnúť sa na ďalšom postupe (konzultant musí akceptovať študenta)
    • Manuál vkladania záverečných prác na kontrolu originality cez AIS nájdete tu.
   • Promócie

    • promócie v ak. roku 2019/2020 sú zrušené.
   • Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium

    • Všetci študenti, ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia alebo študujú na 2 vysokých školách, sú povinní uhradiť školné v predpísanej výške. Podrobné informácie nájdete tu.

   • Kontaktné osoby pre denné formy štúdia

    • Jozefína Cintulová (e-mail: ), tel.: 037/6408457:                  

     • bakalárske učiteľské študijné programy: (UAP - všetky kombinácie).
      
     • bakalárske jednoodborové študijné programy: kulturológia, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu,editorstvo a vydavateľská prax.

     • magisterské jednoodborové študijné programy: kulturológia, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu,editorstvo a vydavateľská prax.

      
    • Helena Pagáčová (e-mail: ), tel.: 037/6408457:        


     • bakalárske študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie). 
      
     • bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika - etika riadenia ľudí, etika,  estetika, taliansky jazyk a kultúra, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika.  

     • medziodborové bakalárske študijné programy: ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá, žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi.
      
     • magisterské jednoodborové študijné programy:  anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo, talianský jazyk a kultúra ,ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii,  estetika, žurnalistika.

     • magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie). 

      
    • Zuzana Spišáková (e-mail: ), tel.: 037/6408458:      

     • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, euroázijské štúdiá, etnológia, história, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia,filozofia, sociológia.
     • medziodborové bakalárske študijné programy: história - archeoógia, politológia - filozofia, sociológia - anglistika.
      
     • magisterské učiteľské študijné programy: (UAP - všetky kombinácie).

      
     • magisterské jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, história, digitálna marketingová komunikácia, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, slovenský jazyk a literatúra, sociológia.

   • Úradné hodiny na študijnom oddelení

    • Vzhľadom na prevádzkové obmedzenia v budove FF UKF na Štefánikovej ulici v mesiaci november Vás prosíme, aby ste komunikáciu so študijným oddelením riešili prednostne prostredníctvom e-mailu, telefonicky len výnimočne. Osobný kontakt je nateraz zrušený.

     Pondelok  -  Štvrtok:  9.00 - 12.00

Formuláre

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook