Externé formy štúdia

Oznamy

 

 • Informácie o hodnotení výučby a pedagógov študentmi na FF UKF v Nitre nájdete tu.
 • Ak sa niekto rozhodol zanechať štúdium, je potrebné, aby o tom bezodkladne informoval štúdijné oddelenie.
 • V prípade, že má niekto problémy so vstupom do AIS, treba skontrolovať, či máte uhradenú prvú splátku školného za akademický rok 2019/20.
 • Podľa Študijného poriadku (platného od 1. 9. 2017) čl. 9, bod 5 / bod 6 si študent môže zapísať povinný predmet / povinne voliteľný len dvakrát. Po druhom neúspešnom pokuse je študent vylúčený zo štúdia. Len vo výnimočných a zdôvodnených prípadoch môže dekan povoliť opätovný zápis predmetu (na základe písomnej žiadosti študenta, ktorej súčasťou je vyjadrenie vedúceho katedry).
 • Nadštandardná dĺžka štúdia (Info).
 • Dôležitý oznam pre študentov v končiacich ročníkov v akademickom roku 2018/19 nájdete tu.
 • Pozvánka na prevzatie diplomu

Používanie Akademického Informačného Systému (AiS2)

 • Tu nájdete návody na používanie Akademického informačného systému.
 • Manuál pridávania predmetov do zápisného listu v AIS nájdete tu.
 • Manuál pridávania predmetov štátnej skúšky nájdete tu.
 • Informácie o pridávaní predmetov do zápisného listu a tlači výkazov počas ak. roku 2018/19 nájdete tu.
 • Manuál hodnotenia výučby a pedagógov prostredníctvom AIS nájdete tu.

 Dokumenty

 • Sprievodcu štúdiom na akademický rok 2019/2020 nájdete tu.

Ponuka študijných programov v externej forme štúdia na akademický rok 2019/2020

 • Bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy (Info)
 • Najčastejšie otázky pre uchádzačov o externé formy štúdia (Info)
 • Rozširujúce štúdium (Info)

Rozvrhy externého štúdia

Štátne skúšky

 • Žiadosť o opravný termín štátnej skúšky si môžete stiahnuť tu.
 • Podrobné pokyny (termíny, postup etc.) na štátnu skúšku v akademickom roku 2018/2019 nájdete tu.
 • Manuál prihlasovania na štátne skúšky cez AIS nájdete tu.
 • Harmonogram ak. roka 2019/20.

Záverečné práce

 • Bakalárske práce
  • Termín prihlasovania na bakalárske práce je od 1. októbra do 31. októbra 2019. Presný návod na prihlásenie cez AiS2 nájdete tu.
 • Magisterské práce
  • Termín prihlasovania na magisterské práce je od 1. októbra do 31. októbra 2019. Presný návod na prihlásenie cez AiS2 nájdete tu.

  Manuál vkladania záverečných prác na kontrolu originality cez AIS nájdete tu.

Pedagogická prax

Počas bakalárskeho a magisterského štúdia učiteľských študijných programov musí študent povinne vykonať pedagogickú prax, ktorá sa člení na viacero druhov: hospitačná (priebežná) prax, výstupová (bloková) prax a výstupová (súvislá) prax.

 • Počas hospitačnej (priebežnej) pedagogickej praxe by mal každý študent absolvovať spolu 20 hodín náčuvov za obidva aprobačné predmety (10 hodín za každý aprobačný predmet). Realizuje sa počas bakalárskeho štúdia (ročník a semester závisí od konkrétneho študijného plánu, no je potrebné sa bližšie informovať u metodika príslušnej katedry).
 • Počas výstupovej (blokovej) pedagogickej praxe by mal každý študent absolvovať 5 hodín náčuvov a 5 hodín výstupov za každý aprobačný predmetov, t.j. spolu 20 hodín za obidva aprobačné predmety (týka sa to jedného semestra). Výstupovú (blokovú) pedagogickú prax študent musí absolvovať počas dvoch semestrov, to znamená, že celkovo za jeden aprobačný predmet by mal mať študent 10 hodín náčuvov a 10 hodín výstupov (ideálne je, keď sa polovica realizuje na základnej škole a polovica na strednej škole). Realizuje sa počas magisterského štúdia (ročník a semester závisí od konkrétneho študijného plánu, no je potrebné sa bližšie informovať u metodika príslušnej katedry).
 • Počas výstupovej (súvislej) pedagogickej praxe by mal každý študent absolvovať 30 hodín výstupov za každý aprobačný predmetov, t.j. spolu 60 hodín za obidva aprobačné predmety (ideálne je, keď sa polovica realizuje na základnej škole a polovica na strednej škole). Realizuje sa počas magisterského štúdia (ročník a semester závisí od konkrétneho študijného plánu, no je potrebné sa bližšie informovať u metodika príslušnej katedry).

Školné za externé formy štúdia

 • Postup pri úhrade školného v akademickom roku 2019/2020 nájdete tu.
 • MANUÁL - kontrola úhrady školného + vytlačenie príkazu na úhradu
 • Výška školného na akademický rok 2019/2020 je stanovená smernicou 22/2018 - Vnútorný predpis o školnom a poplatkoch na akademický rok 2019/2020.
 • Druhú splátku školného je potrebné uhradiť do 31.1.2020 (univerzita nebude  študentov vyzývať k úhrade druhej splátky; potvrdenie o úhrade druhej splátky nie je potrebné dokladovať a ani posielať mailom)  
 • Študenti, ktorí sa v akad. roku 2019/2020 dostanú do nadštandardnej dĺžky štúdia, sa riadia predpismi, ktoré sú uvedené tu.
 • Žiadosť o zníženie alebo odpustenie školného je možné podať do 15. 8. 2019.
 • V prípade problémov a otázok sa obráťte, prosím, na pani Bc. Marta Kubaľáková (tel. +421-(0)37-6408458 alebo e-mail:
 
 • Bankové spojenie pri platbe školného:
  • Číslo účtu: 7000073076/8180
  • IBAN: SK5481800000007000073076
  • SWIFT: SUBASKBX
  • Variabilný symbol: 1031xxxxxx (riadne školné) ALEBO 1033xxxxxx (školné za nadštandardnú dĺžku štúdia). xxxxxx je 6 číšiel ID kódu študenta, ktorý sa nachádza na ISIC karte pod fotografiou.
  • Cezhraničný bankový prevod: Všeobecná úverová banka

Kontaktné osoby pre externé formy štúdia

 • Ing. Angela Zverková (študijná referentka pre externé formy štúdia), e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408504
 • Ľudmila Kováčová (študijná referentka pre externé formy štúdia), e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408504
 • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408468
 • Adresa študijného oddelenia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Študijné oddelenie - externé, Štefánikova 67, 949 74  Nitra

Formuláre

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook